Søkeresultat for stikkord "Atomhandlingsplanen" (200 treff)

Artikler

 • Utenriksdepartementet (UD) har i belastningsfullmakt til Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA) delegert forvaltningen av tilskuddsmidler knyttet til regjeringens handlingsplan for atomsikkehet og miljø. DSA er dermed rette instans for søkn…

 • Våpenkappløpet under den kalde krigen førte til produksjon av store mengder radioaktive materialer i det tidligere Sovjetunionen. En stor del av dette ble lagret under dårlige sikkerhetsmessige forhold, med fare for helse og miljø. Norge var først ut…

 • Det sivile samfunn

  (14.06.2017)

  Ikke-statlige miljøvernorganisasjoner spiller en sentral rolle på atomsikkerhetsområdet. Naturvernforbundets, Natur og Ungdoms og Bellonas arbeid med atomutfordringene i Nordvest-Russland utgjør et viktig bindeledd mellom myndigheter og befolkning.

 • Ukraina

  (14.06.2017)

  Tsjernobyl-ulykken i nåværende Ukraina i 1986 satte sikkerheten ved verdens atomkraftverk på dagsorden. I årene som fulgte tok Norge en aktiv rolle i det internasjonale atomsamarbeidet.

 • Målet med handlingsplanen er å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning samt å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier.

 • Kjernekraftverk

  (21.09.2014)

  En alvorlig ulykke ved et kjernekraftverk kan gi akutte helseskader i nærområdene og langvarige konsekvenser i stor avstand fra kraftverket. Kjernekraftverk i Nordvest-Russland er den største risikoen for spredning av radioaktiv forurensning til…

 • Norge har i over 20 år bidratt aktivt for å sikre atomanlegg og radioaktivt materiale i det tidligere Sovjetunionen. Her har Direktorat for strålevern og atomsikkerhets (DSA) samarbeid med tilsynsmyndighetene i Russland, Ukraina og tidligere sov…

 • Andrejevbukta på Kolahalvøya, bare fem mil fra Finnmark, er regnet som en av de største og farligste ansamlingene av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i verden.

 • Her finner du lenker til førende og relevante dokumenter og veiledninger for tilskuddsforvaltningen under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

 • Atomberedskap handler om hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser. Siden 1993 og 1994 har Norge hatt avtaler om tidlig varsling av atomulykker og utveksling av informasjon om atomanlegg med h…

 • Fram til 90-tallet brukte tidligere Sovjetunionen, og senere Russland, de nordlige havområdene som dumpingplass for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall.

 • Norge har finansiert opphugging av fem atomubåter, og fjerning og sikring av 251 fyrlykter med radioaktive batterier i Nordvest-Russland og den russiske delen av Østersjøen.

 • Søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (Atomhandlingsplanen) skal benytte Direktorat for strålevern og atomsikkerhets (DSA) skjema for søknad/rapportering.

Nyheter

 • Norge overleverte nylig utstyr til Ukraina som skal hindre smugling av radioaktivt materiale. Norske myndigheter har et omfattende samarbeid med ukrainske grensekontrollmyndigheter på dette feltet.  

 • Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, samt hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse og miljø i til…

 • Denne uken ble det markert at den første transporten av brukt atombrensel fra lasteskipet Lepse fant sted. Norske myndigheter deltok på markeringen.

 • Sammen med kirgisiske myndigheter har vi arrangert en workshop i Kirgisistan om utfordringene knyttet til radioaktiv forurensning etter uranutvinning i Sovjettiden.

 • Tema på årets kommisjonsmøte i det norsk-russiske atomsikkerhetssamarbeidet var blant annet arbeidet med å fjerne brukt kjernebrensel fra den nedlagte ubåtbasen Andrejeva 50 km fra norskekysten, og felles tokt til atomubåten Komsomolets i juli for å …

 • 42 mennesker mistet livet da det brøt ut i brann i den sovjetiske atomubåten 7. april 1989. I dag er vraket den eneste kilden på havbunnen det er registrert radioaktive lekkasjer fra i norske havområder.

 • Vi har hatt møte med en delegasjon fra utenriksdepartementet i Kirgisistan, med utenriksminister Chyngyz Aidarbekov i spissen.

 • Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, samt hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse og miljø&…

 • - Styrket atomsikkerhetssamarbeid mellom Norge og Ukraina er viktig for begge land, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

 • 17. og 18. oktober deltok Strålevernet som observatør på en beredskapsøvelse i Andrejevbukta på Kolahalvøya. I øvelsen ble samhandlingen mellom de russiske etatene Rosatom og FMBA øvet i tilfelle en atomhendelse ved håndtering av brukt brensel.

 • Lepse er et skip som ble brukt til lagring av brukt kjernebrensel og som i mange år lå til kai nord for Murmansk. Lepse har på mange måter vært selve symbolet på problemene med atomavfall fra den kalde krigens dager. Fra norsk side har man bidratt me…

 • Statssekretær Audun Halvorsen i UD ledet denne uken den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Murmansk. Et av temaene på møtet var videre transport av det flytende russiske kjernekraftverket Akademik Lomonoso…

 • En norsk-russisk ekspertgruppe diskuterte ny kunnskap om forurensning og miljøkonsekvensvurderinger i nordområdene på et møte i Oslo forrige uke.

 • Strålevernet samarbeider med den ukrainske strålevernsmyndigheten SNRIU for å bidra til å styrke myndigheten og deres regelverk på viktige områder. Dette gjelder innenfor sikring av radioaktive kilder, avfall, urangruveindustrien samt tilsyn og sikke…

 • I over ti år har et felles norsk-russisk forskerteam overvåket nivåene av radioaktivitet i Barentshavet. Det er mange mulige utslippskilder, men likevel lite radioaktiv forurensning i området, viser ny rapport.

 • Det er klart for et nytt møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Det årlige møtet holdes i Kirkenes onsdag 28. juni. Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Marit Berger Røsland i UD.

 • I Andrejevbukta i Russland, fem mil fra grensen til Norge, ligger det som er regnet som en av de største og farligste ansamlingene av brukt kjernebrensel i verden. Nå starter fjerningen av det radioaktive avfallet. Det vil ta minimum fem-seks år.

 • Strålevernet arrangerer i samarbeid med UD et sidearrangement under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø 24. januar, kl. 16:00-18:00.

 • Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som skal bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet i Norge.

 • Tirsdag 29. november markeres det at en stålsarkofag blir skjøvet over den ødelagte Tsjernobyl-reaktoren. Sarkofagen er et skjermingsbygg som skal beskytte reaktoren og hindre lekkasje, men også legge til rette for både sikker demontering av den gaml…

 • 30 år etter Tsjernobyl-ulykken er atomsikkerhet like aktuelt. Den økte terrortrusselen og den sikkerhetspolitiske sitasjonen gjør styrket fokus og innsats for atomsikkerhet viktig for å redusere sårbarhet og risiko i Ukraina. Statsminister Erna Solbe…

 • Norge tok opp de viktigste atomutfordringene i Nordvest-Russland under møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen på Leningrad kjernekraftverk i Russland denne uken.

 • Strålevernet er involvert i et prosjekt som ser på om det er mulig å utvikle en metode for å redusere risikoen for menneskelige feil i oppryddingen av atomavfall i Andrejevabukta på Kolahalvøya.

 • Strålevernet deltar på en beredskapsøvelse i Ukraina denne uken. Scenarioet i øvelsen er sabotasje og terrorisme ved et ukrainsk kjernekraftverk.

 • Som en del av en pågående beredskapsøvelse i Andrejevbukta på Kola halvøya blir norske myndigheter varslet i henhold til de nye varslingsprosedyrene mellom Norge og Russland. Prosedyrene ble undertegnet høsten 2015, og er en del av den den bilaterale…

 • EU har vedtatt å gi støtte til et prosjekt som skal vurdere dumpede og sunkne objekter i Arktisk med tanke på fare for radioaktiv forurensning, og hvilke muligheter det er for å eventuelt heve de objektene som har størst potensiale for forurensning. …

 • Statens strålevern har skrevet under på en felles nordisk-russisk handlingsplan for beredskapssamarbeid sammen med de svenske, finske og russiske strålevernsmyndighetene SSM, STUK og Rosatom.

 • 1-2 desember i Moskva er det møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen. Radioaktivitet er ett av temaene på møtet, og Strålevernet deltar.

 • I Oslo pågår det nå et internasjonalt seminar om regulering av tidligere atomaktivitet, arrangert av Strålevernet.

 • Norge og Russland undertegnet i dag felles varslingsprosedyrer ved atomulykker. -Dette er en ny bekreftelse på at atomsamarbeidet mellom Norge og Russland er basert på gjensidig tillit. Avtalen sikrer rask informasjonsutveksling ved atomhendelser og …

 • Norge og Russland er nå enige om felles varslingsprosedyrer ved atomulykker. Prosedyrene skal sikre rask varsling ved atomhendelser, noe som er viktig for beredskapen i Norge.

 • Eit langt norsk-russisk samarbeid om å fjerne radioaktive batteri frå russiske fyrlykter er avslutta. Ein sluttrapport frå arbeidet i Østersjøen er nyleg publisert.

 • Statssekretær Bård Glad Pedersen i UD ledet denne uken den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Kirkenes, etterfulgt av befaring til Andrejevbukta.

 • Den russiske atomubåten K-27 er vurdert å være en av de viktigste kildene til mulig fremtidig radioaktiv forurensning i Arktis. Den ble dumpet på 30 meters dyp i Stepovogobukta i Karahavet i 1981, og har to reaktorer med brukt uranbrensel om bord.

 • Strålevernet har hatt besøk av det ukrainske strålevernet og det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom. Møtene skjedde i rammen av den norske innsatsen for å bidra til økt atomsikkerhet i Ukraina. Strålevernet undertegnet også en avtale med Energo…

 • Strålevernet har vært med på en beredskapsøvelse ved ukrainske Energoatoms krisesenter i Kiev. Energoatom er eier av og driver de fire kjernekraftverkene i Ukraina.

 • Statens strålevern markerer i dag 10 års samarbeid med Federal Medical and Biological Agency of Russia (FMBA)  om atomsikkerhet i Nordvest-Russland.

 • Det brukte kjernebrenselet i Andrejevbukta representerer en risiko for forurensning over landegrensene, og er en hovedgrunn til at Norge engasjerer seg.

 • Vi har laget små filmsnutter om norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland.

 • Riksrevisjonen har gjennomført ei oppfølging av to tidligare undersøkingar av norsk innsats for atomsikkerheit og vern av miljø for radioaktiv forureining i Nordvest-Russland.

 • Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern signerte sammen med stråleverndirektørene i Sverige og Ukraina i Kiev i dag en felleserklæring om langsiktig sikkerhetssamarbeid ved Ukrainas kjernekraftverk.

 • Den endelige rapporten etter det felles norsk-russiske forskningstoktet til Karahavet i 2012 er nå klar. Den viser at den radioaktive forurensningen i området er lav og at det ikke lekker fra de to reaktorene om bord i atomubåten K-27.

 • Sikkerheten ved kjernekraftverkene på Kola og i Leningrad står på dagsorden på møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet på Kolahalvøya denne uken.

 • Det er ikke registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved den russiske atomubåten K-159 som ligger på bunnen av Barentshavet. Det viser de foreløpige resultatene fra et norsk-russisk forskningstokt som nå er avsluttet.

 • En norsk-russiske ekspertgruppe er i gang med å undersøke om det er radioaktiv forurensning ved den sunkne russiske atomubåten K-159 i Barentshavet. 

 • Norske myndigheter har i disse dager avsluttet et prosjekt sammen med svenske myndigheter som gjelder fysisk sikring av det russiske skipet Serebryanka. Skipet transporterer brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra de militære ubåtbasene på Kola…

 • Norge og USA har inngått en rammeavtale om samarbeid innen ikke-spredning, kontraterrorisme og kjernefysisk sikkerhet. Den skal styrke mulighetene for å identifisere, sikre og fjerne kjernefysisk materiale, og lettere kunne oppdage smugling av slikt …

 • Denne uka arrangeres en internasjonal workshop i Bergen for nasjoner som er aktivt involvert i prosjekter i Russland og tidligere sovjetstater for å bistå med økt atomsikkerhet ved håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall.

 • I et møte med Ukrainas fungerende utenriksminister, Andrij Desjtsjitsya, under Nuclear Security Summit i Haag, kunne statsminister Erna Solberg tilby Ukraina et svensk-norsk langsiktig sikkerhetssamarbeid ved landets fire kjernekraftverk.

 • Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern deltek desse dagar i den norske delegasjonen til atomtryggleikstoppmøtet i Haag som vert leia av statsminister Erna Solberg.

 • Svært mange nasjoner er aktivt involvert i prosjekter i Russland og tidligere sovjetstater for å bistå med økt atomsikkerhet og håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Dette var tema for møtet i IAEAs Contact Expert Group (CEG) som b…

 • Onsdag 29. mai besøkte statssekretær Torgeir Larsen (UD), sammen med bla. direktør Ole Harbitz, den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya. Formålet var å gjøre opp status for den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne …

 • Utenriksdepartementet har delegert Strålevernet oppgaven å forvalte samtlige tilskuddsmidler under atomhandlingsplanen fra Utenriksdepartementet.

 • Norge og Russland fortsetter sitt vellykkede samarbeid med å sikre og fjerne store mengder radioaktivt avfall i Andrejevbukta i Russland. Onsdag 20. februar forlenget Statens strålevern samarbeidsavtalen med russisk Forsvarsministerium på dette …

 • Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Sentralt i neste fase står opprydning i den tidligere marinebasen Andrejevbukta på Kol…

 • I perioden 2001 – 2009 finansierte Noreg fjerninga av 180 radioaktive kjelder som har vore brukt som straumkjelder i fyrlykter i Nordvest-Russland. Dette arbeidet har vore gjennom ei uavhengig evaluering som syner at prosjektet har vore vellukk…

 • I forbindelse med avslutningen av det norsk-russiske prosjektet med å fjerne radioaktive kilder brukt som strømkilde til fyrlykter i den russiske delen av Østersjøen, har Statens strålevern vært på befaring på anlegg i Russland som behandler d…

 • Strålevernet arrangerer torsdag 8. november et møte mellom nordiske strålevern- og kjernesikkerhetsmyndigheter og representanter fra den russiske kjernekraftindustrien. Tema for møtet er nordisk støtte til å styrke sikkerheten ved Kola og Leningrad k…

 • Seksjonssjef Ingar Amundsen er valt til leiar for det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sitt kontaktforum for medlemslanda som er engasjert i arbeidet for auka atomtryggleik og handtering av historisk brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i …

 • Ekspedisjonen til Karahavet er avsluttet og nå foreligger foreløpige resultatet av analysene som er gjort om bord. Det er gjort foreløpige analyser av noen utvalgte prøver underveis i ekspedisjonen, mer detaljerte og nøyaktige målinger skal gjennomfø…

 • 29.august reiste et felles norsk-russisk forskningstokt til Karahavet for å undersøke forurensingsnivåene i områdene der radioaktivt avfall er dumpet. Toktet er nå på vei tilbake og i den forbindelse blir det gitt en orientering om funn og foreløpige…

 • Det årlege norsk-russiske atomkommisjonsmøtet vart heldt i St.Petersburg, Russland, 13. september. Frå norsk side vart møtet leia av statssekretær Torgeir Larsen i Utanriksdepartementet og frå russisk side av Oleg Krjukov, direktør i det russiske ato…

 • Det russiske lagerskipet «Lepse» har blitt brukt som lager for brukt kjernebrensel fra reaktorene til atomdrevne isbrytere. Brenslet er lagret under utilfredsstillende forhold, men nå skal brenslet fjernes og skipet hugges opp. Et viktig steg på veie…

 • StrålevernInfoen handler om det felles norsk-russisk tokt til områder i Karahavet hvor det tidligere er blitt dumpet brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Toktet forlot Norge 29. august.  Last den ned (pdf-fil).

 • I slutten av august starter et norsk-russisk forskningstokt til Karahavet i Nordvest-Russland. Toktet går til områder som ble brukt som dumpingplass for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall helt frem til begynnelsen av 1990-tallet.

 • En ulykke ved en av de gamle reaktorene på Leningrad kjernekraftverk i Russland vil med ugunstig værsituasjon kunne gi store konsekvenser for Norge. Nedfall vil kunne forurense matproduksjonen i flere regioner i lang tid fremover, og den totale samfu…

 • I perioden 2003 til og med 2009 finansierte Norge opphugging av fire russiske atomubåter. Dette arbeidet har nå vært gjennom en uavhengig evaluering. Konklusjonen er at prosjektene har vært gode med tanke på beskyttelse av miljøet og er gjennomført i…

 • Norge har siden 1993 deltatt i samarbeidsprosjekter med Russland for å bedre atomsikkerheten på Kola og Leningrad kjernekraftverk i Russland. Strålevernet besøkte de to kjernekraftverkene i 2011 og vurderte at prosjektene er gjennomført som planlagt …

 • Det russiske atomenergibyrået Rosatom har besøkt Norge for å orientere om Russlands planer for bygging av et nytt kjernekraftverk i Kaliningrad.

 • Sidan 2009 har Noreg finansiert fjerning av radioaktive strontiumbatteri frå fyrlykter i Østersjø-regionen. I midten av september vart det siste batteriet samla inn, og det er dermed ikkje fleire att av disse store radioaktive kjeldene i denne…

 • Norge og Storbritannia har signert en avtale om samarbeid om strålingsskjerming av brukt brensel i Andrejevbukta på Kolahalvøya. - Dette er et viktig skritt på veien for å kunne nå målet om å sikre og fjerne det brukte brenselet fra anlegget som…

 • Dumpet radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet og langs kysten av Novaja Semlja, er blant de potensielle kildene til radioaktiv forurensning i Nordvest-Russland. Det er også fare for forurensning fra de sunkne atomubåtene K-159 og Komsomolets. Sem…

 • Noreg og Sverige har underteikna ein avtale om å samarbeide med Russland om fjerning av radioaktive batteri i fyrlykter i Østersjøen. Dette nordiske samarbeidet med Russland er kome i stand etter initiativ frå Noreg.

 • Statens strålevern og det russiske forsvarsdepartementet har hatt møte i forbindelse med avtalen om samarbeid om atomsikkerhet.

 • I norsk-russisk felleserklæring fra statsministeren i kongeriket Norge og presidenten i Den russiske føderasjon, er det omtalt saker som faller inn under Strålevernets ansvarsområdet som fagdirektorat for UD i forbindelse med handlingsplanen for…

 • Norge og Finland har undertegnet en avtale om å samarbeide med Russland for å fjerne radioaktive batterier i fyrlykter i Østersjøen. Les mer hos Utenriksdepartementet.

Dokumenter