Søkeresultat for stikkord "Atomsikkerhet og kjernekraft" (55 treff)

Artikler

 • Med safeguards er det meint kontroll med nukleært materiale som blant anna kan brukast til å lage atomvåpen. Materiale som blir rekna som nukleært, er uran (både opprika, naturleg og utarma), plutonium og thorium. Direktoratet for strålevern og …

 • Et kjernekraftverk består av en eller flere atomreaktorer. Atomreaktorer har opp gjennom historien blitt utviklet for flere formål (forskning, kraft til ubåter og satellitter etc.), men det mest vanlige i dag er produksjon av elektrisitet.

 • Norske atomanlegg

  (01.12.2013)

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik fører tilsyn med sikkerheita ved norske atomanlegg: dei to forskingsreaktorane ved Kjeller nær Lillestrøm og i Halden, og avfallsdeponiet i Himdalen i Akershus. Alle tre er drivne av Institutt for energite…

 • Her finn du ei oversikt over dei mest vanlege reaktortypane.

 • Brenselssyklusen

  (05.11.2013)

  Brenselssyklusen – vegen frå uranmalm blir henta fram frå gruvene, via bruken av brenselet i reaktorane, reprosessering, til det brukte brenselet blir sluttlagra (deponert) i fjellet.

 • Kjernekraftverk

  (31.10.2013)

Nyheter

 • Strålevernet innstiller på at Institutt for energiteknikk (IFE) kan gis fornyet konsesjon til å eie og drive atomanleggene på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2028. Strålevernet fremmer forslag om e…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) har på styremøte i dag besluttet at Haldenreaktoren skal legges ned permanent. Strålevernet vil følge sikkerheten knyttet til nedstengningen tett.

 • Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var onsdag på Strålevernet. Han fikk en orientering om status på de oppgavene Strålevernet utfører for Klima- og miljødepartementet og hvilke fremtidige utfordringer Norge står overfor på dette området.

 • Over 90 eksperter deltok på et internasjonalt møte i Oslo fra 17. til 19. januar for å styrke kunnskapen om trusselbildet og for å fremme internasjonalt og regionalt samarbeid innen atomsikring. Det ble særlig fokusert på metoder for å spore og …

 • En ekspertgruppe fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) kommer med en rekke anbefalinger for å bedre sikkerheten ved forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller i Akershus.

 • De endelige resultatene fra Strålevernets samarbeid med Romania for å bedre landets atomsikkerhet ble lagt fram på en konferanse i Bucuresti denne uken.

 • Strålevernet fortsetter sin forsterkede tilsynssak mot Institutt for energiteknikk (IFE) etter hendelsen ved forskningsreaktoren i Halden mandag.

 • Statens strålevern har signert en avtale som skal styrke samarbeidet om stråle- og kjernesikkerhet mellom europeiske og sentral asiatiske land.

 • Representanter fra myndighetene i Slovakia, Ukraina og Norge er på Storskog grensestasjon i Finnmark for å se hvordan norsk grensekontroll hindrer smugling av ulovlig kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleært materiale.

 • Norge, Sverige og Finland har undertegnet en fireparts avtale om atomsikkerhetssamarbeid med Hviterussland.  

 • Norge tok opp de viktigste atomutfordringene i Nordvest-Russland under møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen på Leningrad kjernekraftverk i Russland denne uken.

 • Denne helgen deltar Strålevernet i et internasjonalt møte i Fukushima i Japan for å drøfte status for rehabiliteringsarbeidet etter kjernekraftulykken for snart fem år siden. Flere stråleverndirektører i Europa deltar.

 • Regjeringen har vedtatt å gi fornyet konsesjon til å eie og drive Haldenreaktoren til Institutt for energiteknikk for seks år.  

 • Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern signerte sammen med stråleverndirektørene i Sverige og Ukraina i Kiev i dag en felleserklæring om langsiktig sikkerhetssamarbeid ved Ukrainas kjernekraftverk.

 • Statsråd Tine Sundtoft fikk en orientering av direktør Ole Harbitz om atomberedskapen da hun besøkte Statens strålevern tirsdag.

 • Sikkerheten ved kjernekraftverkene på Kola og i Leningrad står på dagsorden på møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet på Kolahalvøya denne uken.

 • Det fremmes forslag om en rekke vilkår for konsesjonen. Det er blant annet en forutsetning for ny konsesjon at det forebyggende sikkerhetsarbeidet ved instituttet styrkes og forankres i en helhetlig ledelsesstyrt sikkerhetskultur.

 • Strålevernet mottok torsdag 21. februar en rapport fra IFE (Institutt for energiteknikk) som viser at det er funnet uranhydrid på en brenselstav i et lager for gammelt kjernebrensel på Kjeller. I rapporten vises det til at sikkerheten ved lageret ikk…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) driv Noreg sine atomanlegg i Halden, på Kjeller og i Himdalen. Statens strålevern fører kontinuerleg tilsyn med alle sider av IFE si verksemd, blant anna kjernesikkerheit, beredskap og utslepp. Det har i perioden 200…

 • EU-kommisjonens rapport om stresstestene av europeiske kjernekraftverk, som ble offentliggjort i oktober, har vist at sikkerhetsnivået ved europeiske kjernekraftverk generelt er høyt. De norske atomanleggene har også gjennomført stresstester, og Strå…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) har fått forlenga konsesjonen for drift av kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall (KLDRA). Lageret ligg i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.

 • Institutt for energiteknikk (IFE) har gjennomført en såkalt stresstest av sikkerheten ved atomanleggene på Kjeller og i Halden. Strålevernets vurdering er at gjennomgangen viser at IFEs anlegg fortsatt er sikre. Det er identifisert områder hvor sikke…

 • Norsk media har i dag pekt på at amerikanske myndigheter i ikke-offentlige notater som er blitt kjent gjennom nettstedet Wikileaks har uttrykt skepsis til sikringen av reaktoranlegget i Halden. Strålevernet som tilsynsmyndighet fører tilsyn med anleg…

 • Et ekspertteam fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil i perioden  6.–10. september 2010 besøke IFEs reaktoranlegg i Halden.

 • I perioden 8.-12. juni gjennomførte IAEA den årlige safeguards inspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller, og hos noen industrivirksomheter som bruker utarmet uran som skjermingsmateriale.

 • I perioden 13.-16. mai gjennomførte IAEA den årlige safeguardsinspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Intstitutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. Denne type inspeksjon innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og …

 • Strålevernet har innstilt på fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og i Halden fra 1.1.2009 til 31.12.2018 i tråd med IFEs søknad. Strålevernets samlete vurdering er at det ikke er identifisert forhold som tilsier at IFEs atomanlegg ikke s…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) fikk i statsråd fredag 25. april fornyet konsesjon for drift av kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen i Aurskog-Høland kommune for 4 nye år.

 • IAEA-ledet team har nå avgitt rapport vedrørende driftssikkerheten ved reaktoranlegget i Halden

 • I perioden 4.-7. juni gjennomførte IAEA den årlige safeguardsinspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Intstitutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. Denne type inspeksjon innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og t…

 • Strålevernet har mottatt endelig rapport etter unormal hendelse ved reaktoren på Kjeller 9. september 2006, og finner de korrigerende tiltak som IFE har iverksatt tilfredsstillende.

 • Beredskapsøvelse

  (23.11.2006)

  Institutt for energiteknikk (IFE) gjennomfører torsdag 23. november 2006 en øvelse av sin beredskapsorganisering på anlegget i Halden. Scenariet for øvelsen er tap av kjølevann ved reaktoren på anlegget.

 • Strålevernet mottok i april i år ny søknad fra Institutt for energiteknikk (IFE) om konsesjon for fornyet drift for perioden 2009-2019. Dagens konsesjon går ut 31. desember 2008. IAEA er forespurt om å ta del i prosessen.

 • Kriseutvalget ved atomberedskap har slått fast at situasjonen ved IFE Kjeller er stabil og under kontroll. Strålevernets målinger viser at det ikke er økte stråleverdier i omgivelsene, og bekrefter IFEs egne målinger.

Høringer og tillatelser

 • Institutt for energiteknikk har søkt om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren for perioden 01.01.2015 – 31.12.2024. Institutt for energiteknikk søker om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren med tilhørende infra…

Dokumenter