Søkeresultat for stikkord "Forskningsreaktor" (17 treff)

Artikler

 • Norske atomanlegg

  (01.12.2013)

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik fører tilsyn med sikkerheita ved norske atomanlegg: dei to forskingsreaktorane ved Kjeller nær Lillestrøm og i Halden, og avfallsdeponiet i Himdalen i Akershus. Alle tre er drivne av Institutt for energite…

Nyheter

 • Strålevernet og den rumenske strålevernsmyndigheten (CNCAN) deltok 19.–21. januar i en felles workshop om planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn av blant annet sykehus, radioaktive kilder og forskningsreaktorer. Kurset ble holdt av …

 • Institutt for energiteknikk (IFE) driv Noreg sine atomanlegg i Halden, på Kjeller og i Himdalen. Statens strålevern fører kontinuerleg tilsyn med alle sider av IFE si verksemd, blant anna kjernesikkerheit, beredskap og utslepp. Det har i perioden 200…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) har gjennomført en såkalt stresstest av sikkerheten ved atomanleggene på Kjeller og i Halden. Strålevernets vurdering er at gjennomgangen viser at IFEs anlegg fortsatt er sikre. Det er identifisert områder hvor sikke…

 • Norsk media har i dag pekt på at amerikanske myndigheter i ikke-offentlige notater som er blitt kjent gjennom nettstedet Wikileaks har uttrykt skepsis til sikringen av reaktoranlegget i Halden. Strålevernet som tilsynsmyndighet fører tilsyn med anleg…

 • Et ekspertteam fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil i perioden  6.–10. september 2010 besøke IFEs reaktoranlegg i Halden.

 • I perioden 8.-12. juni gjennomførte IAEA den årlige safeguards inspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller, og hos noen industrivirksomheter som bruker utarmet uran som skjermingsmateriale.

 • I perioden 13.-16. mai gjennomførte IAEA den årlige safeguardsinspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Intstitutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. Denne type inspeksjon innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og …

 • Strålevernet har innstilt på fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og i Halden fra 1.1.2009 til 31.12.2018 i tråd med IFEs søknad. Strålevernets samlete vurdering er at det ikke er identifisert forhold som tilsier at IFEs atomanlegg ikke s…

 • IAEA-ledet team har nå avgitt rapport vedrørende driftssikkerheten ved reaktoranlegget i Halden

 • I perioden 4.-7. juni gjennomførte IAEA den årlige safeguardsinspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Intstitutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. Denne type inspeksjon innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og t…

 • Strålevernet har mottatt endelig rapport etter unormal hendelse ved reaktoren på Kjeller 9. september 2006, og finner de korrigerende tiltak som IFE har iverksatt tilfredsstillende.

 • Kriseutvalget ved atomberedskap har slått fast at situasjonen ved IFE Kjeller er stabil og under kontroll. Strålevernets målinger viser at det ikke er økte stråleverdier i omgivelsene, og bekrefter IFEs egne målinger.

Dokumenter