Søkeresultat for stikkord "Handlingsplanen for atomsaker" (169 treff)

Nyheter

 • Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, samt hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse og miljø i til…

 • Denne uken ble det markert at den første transporten av brukt atombrensel fra lasteskipet Lepse fant sted. Norske myndigheter deltok på markeringen.

 • Sammen med kirgisiske myndigheter har vi arrangert en workshop i Kirgisistan om utfordringene knyttet til radioaktiv forurensning etter uranutvinning i Sovjettiden.

 • Tema på årets kommisjonsmøte i det norsk-russiske atomsikkerhetssamarbeidet var blant annet arbeidet med å fjerne brukt kjernebrensel fra den nedlagte ubåtbasen Andrejeva 50 km fra norskekysten, og felles tokt til atomubåten Komsomolets i juli for å …

 • Vi har hatt møte med en delegasjon fra utenriksdepartementet i Kirgisistan, med utenriksminister Chyngyz Aidarbekov i spissen.

 • Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, samt hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse og miljø&…

 • - Styrket atomsikkerhetssamarbeid mellom Norge og Ukraina er viktig for begge land, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

 • 17. og 18. oktober deltok Strålevernet som observatør på en beredskapsøvelse i Andrejevbukta på Kolahalvøya. I øvelsen ble samhandlingen mellom de russiske etatene Rosatom og FMBA øvet i tilfelle en atomhendelse ved håndtering av brukt brensel.

 • Lepse er et skip som ble brukt til lagring av brukt kjernebrensel og som i mange år lå til kai nord for Murmansk. Lepse har på mange måter vært selve symbolet på problemene med atomavfall fra den kalde krigens dager. Fra norsk side har man bidratt me…

 • Strålevernet samarbeider med den ukrainske strålevernsmyndigheten SNRIU for å bidra til å styrke myndigheten og deres regelverk på viktige områder. Dette gjelder innenfor sikring av radioaktive kilder, avfall, urangruveindustrien samt tilsyn og sikke…

 • Strålevernet arrangerer i samarbeid med UD et sidearrangement under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø 24. januar, kl. 16:00-18:00.

 • Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som skal bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet i Norge.

 • Tirsdag 29. november markeres det at en stålsarkofag blir skjøvet over den ødelagte Tsjernobyl-reaktoren. Sarkofagen er et skjermingsbygg som skal beskytte reaktoren og hindre lekkasje, men også legge til rette for både sikker demontering av den gaml…

 • 30 år etter Tsjernobyl-ulykken er atomsikkerhet like aktuelt. Den økte terrortrusselen og den sikkerhetspolitiske sitasjonen gjør styrket fokus og innsats for atomsikkerhet viktig for å redusere sårbarhet og risiko i Ukraina. Statsminister Erna Solbe…

 • Strålevernet er involvert i et prosjekt som ser på om det er mulig å utvikle en metode for å redusere risikoen for menneskelige feil i oppryddingen av atomavfall i Andrejevabukta på Kolahalvøya.

 • Strålevernet deltar på en beredskapsøvelse i Ukraina denne uken. Scenarioet i øvelsen er sabotasje og terrorisme ved et ukrainsk kjernekraftverk.

 • Som en del av en pågående beredskapsøvelse i Andrejevbukta på Kola halvøya blir norske myndigheter varslet i henhold til de nye varslingsprosedyrene mellom Norge og Russland. Prosedyrene ble undertegnet høsten 2015, og er en del av den den bilaterale…

 • Eit langt norsk-russisk samarbeid om å fjerne radioaktive batteri frå russiske fyrlykter er avslutta. Ein sluttrapport frå arbeidet i Østersjøen er nyleg publisert.

 • Den russiske atomubåten K-27 er vurdert å være en av de viktigste kildene til mulig fremtidig radioaktiv forurensning i Arktis. Den ble dumpet på 30 meters dyp i Stepovogobukta i Karahavet i 1981, og har to reaktorer med brukt uranbrensel om bord.

 • Svært mange nasjoner er aktivt involvert i prosjekter i Russland og tidligere sovjetstater for å bistå med økt atomsikkerhet og håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Dette var tema for møtet i IAEAs Contact Expert Group (CEG) som b…

 • Strålevernet har vært på inspeksjon ved Kola og Leningrad kjernekraftverk i Russland. Formålet var å vurdere resultater av norske prosjekter for å bidra til sikkerheten ved kjernekraftverkene. En viktig del av dette er å inspisere utstyr som er lever…

 • Torsdag 6. juni ble det avholdt en jubileumskonferanse for norsk-russisk samarbeid om forskning og høyere utdanning. Seminaret ble arrangert av Akvaplan-niva, Universitetet i Tromsø, Murmansk Marinbiologisk institutt i samarbeid med Biofors…

 • Onsdag 29. mai besøkte statssekretær Torgeir Larsen (UD), sammen med bla. direktør Ole Harbitz, den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya. Formålet var å gjøre opp status for den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne …

 • Utenriksdepartementet har delegert Strålevernet oppgaven å forvalte samtlige tilskuddsmidler under atomhandlingsplanen fra Utenriksdepartementet.

 • Norge og Russland fortsetter sitt vellykkede samarbeid med å sikre og fjerne store mengder radioaktivt avfall i Andrejevbukta i Russland. Onsdag 20. februar forlenget Statens strålevern samarbeidsavtalen med russisk Forsvarsministerium på dette …

 • Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Sentralt i neste fase står opprydning i den tidligere marinebasen Andrejevbukta på Kol…

 • I perioden 2001 – 2009 finansierte Noreg fjerninga av 180 radioaktive kjelder som har vore brukt som straumkjelder i fyrlykter i Nordvest-Russland. Dette arbeidet har vore gjennom ei uavhengig evaluering som syner at prosjektet har vore vellukk…

 • I forbindelse med avslutningen av det norsk-russiske prosjektet med å fjerne radioaktive kilder brukt som strømkilde til fyrlykter i den russiske delen av Østersjøen, har Statens strålevern vært på befaring på anlegg i Russland som behandler d…

 • Strålevernet arrangerer torsdag 8. november et møte mellom nordiske strålevern- og kjernesikkerhetsmyndigheter og representanter fra den russiske kjernekraftindustrien. Tema for møtet er nordisk støtte til å styrke sikkerheten ved Kola og Leningrad k…

 • Seksjonssjef Ingar Amundsen er valt til leiar for det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sitt kontaktforum for medlemslanda som er engasjert i arbeidet for auka atomtryggleik og handtering av historisk brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i …

 • Ekspedisjonen til Karahavet er avsluttet og nå foreligger foreløpige resultatet av analysene som er gjort om bord. Det er gjort foreløpige analyser av noen utvalgte prøver underveis i ekspedisjonen, mer detaljerte og nøyaktige målinger skal gjennomfø…

 • 29.august reiste et felles norsk-russisk forskningstokt til Karahavet for å undersøke forurensingsnivåene i områdene der radioaktivt avfall er dumpet. Toktet er nå på vei tilbake og i den forbindelse blir det gitt en orientering om funn og foreløpige…

 • Det årlege norsk-russiske atomkommisjonsmøtet vart heldt i St.Petersburg, Russland, 13. september. Frå norsk side vart møtet leia av statssekretær Torgeir Larsen i Utanriksdepartementet og frå russisk side av Oleg Krjukov, direktør i det russiske ato…

 • Det russiske lagerskipet «Lepse» har blitt brukt som lager for brukt kjernebrensel fra reaktorene til atomdrevne isbrytere. Brenslet er lagret under utilfredsstillende forhold, men nå skal brenslet fjernes og skipet hugges opp. Et viktig steg på veie…

 • StrålevernInfoen handler om det felles norsk-russisk tokt til områder i Karahavet hvor det tidligere er blitt dumpet brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Toktet forlot Norge 29. august.  Last den ned (pdf-fil).

 • I slutten av august starter et norsk-russisk forskningstokt til Karahavet i Nordvest-Russland. Toktet går til områder som ble brukt som dumpingplass for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall helt frem til begynnelsen av 1990-tallet.

 • En ulykke ved en av de gamle reaktorene på Leningrad kjernekraftverk i Russland vil med ugunstig værsituasjon kunne gi store konsekvenser for Norge. Nedfall vil kunne forurense matproduksjonen i flere regioner i lang tid fremover, og den totale samfu…

 • I perioden 2003 til og med 2009 finansierte Norge opphugging av fire russiske atomubåter. Dette arbeidet har nå vært gjennom en uavhengig evaluering. Konklusjonen er at prosjektene har vært gode med tanke på beskyttelse av miljøet og er gjennomført i…

 • Norge har siden 1993 deltatt i samarbeidsprosjekter med Russland for å bedre atomsikkerheten på Kola og Leningrad kjernekraftverk i Russland. Strålevernet besøkte de to kjernekraftverkene i 2011 og vurderte at prosjektene er gjennomført som planlagt …

 • Det russiske atomenergibyrået Rosatom har besøkt Norge for å orientere om Russlands planer for bygging av et nytt kjernekraftverk i Kaliningrad.

 • Sidan 2009 har Noreg finansiert fjerning av radioaktive strontiumbatteri frå fyrlykter i Østersjø-regionen. I midten av september vart det siste batteriet samla inn, og det er dermed ikkje fleire att av disse store radioaktive kjeldene i denne…

 • Rapporten beskriver arbeid som ble gjennomført i 2008–2009 som en del av Strålevernets og FMBAs (Federal Medical-Biological Agency of the Russian Federation) myndighetssamarbeid.

 • Rapporten er basert på trusselvurderinger som har blitt utført i de sentralasiatiske landene, og beskriver de eksisterende regelverksproblemene i områder med atomarv og hvilke regelverk som bør utvikles innen prosjektets rammeverk.  

 • Norge og Storbritannia har signert en avtale om samarbeid om strålingsskjerming av brukt brensel i Andrejevbukta på Kolahalvøya. - Dette er et viktig skritt på veien for å kunne nå målet om å sikre og fjerne det brukte brenselet fra anlegget som…

 • Dumpet radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet og langs kysten av Novaja Semlja, er blant de potensielle kildene til radioaktiv forurensning i Nordvest-Russland. Det er også fare for forurensning fra de sunkne atomubåtene K-159 og Komsomolets. Sem…

 • Noreg og Sverige har underteikna ein avtale om å samarbeide med Russland om fjerning av radioaktive batteri i fyrlykter i Østersjøen. Dette nordiske samarbeidet med Russland er kome i stand etter initiativ frå Noreg.

 • Fra russisk side har man nå startet arbeidet med fjerningen av brukt brensel fra den tidligere militære servicebasen for Nordflåtens reaktordrevne fartøyer.

 • Skipet Severka, et tidligere transportfartøy for brukt atombrensel, sank under arbeid med opphugging ved verftet Poliarny, no 10, ved byen Aleksandrovsk på Kolahalvøya i slutten av mai.

 • Statens strålevern og det russiske forsvarsdepartementet har hatt møte i forbindelse med avtalen om samarbeid om atomsikkerhet.

 • I norsk-russisk felleserklæring fra statsministeren i kongeriket Norge og presidenten i Den russiske føderasjon, er det omtalt saker som faller inn under Strålevernets ansvarsområdet som fagdirektorat for UD i forbindelse med handlingsplanen for…

 • Regjeringa sin handlingsplan for atomverksemd og miljø i nordområda er den viktigaste styringsreiskapen til norske styresmakter i atomsikkerheitssamarbeidet Noreg har med Russland. Handlingsplanen vert leia og finansiert av Utanriksdepartementet. For…

 • Natt til lørdag 20. februar brant det i en utrangert atomubåt på Zvjozdotsjka-verftet nord i Arkangelsk i Russland. Brannen ble slukket og ingen kom til skade i forbindelse med slukningsarbeidene. Kjernebrenselet var fjernet fra reaktoren og hendelse…

 • Statssekretær Erik Lahnstein, UD, besøkte Strålevernet måndag 15. februar. Lahnstein fikk ei innføring i det arbeidet Strålevernet gjer i Russland og som fell innunder Regjeringa sin handlingsplan for atomverksemd og miljø i nordområda. Det vart blan…

 • Norge og Finland har undertegnet en avtale om å samarbeide med Russland for å fjerne radioaktive batterier i fyrlykter i Østersjøen. Les mer hos Utenriksdepartementet.

Dokumenter