Søkeresultat for stikkord "Hjortedyr" (5 treff)

Artikler

  • Nivåene av radioaktivt cesium i elg, hjort, reinsdyr og rådyr varierer mellom ulike områder. Reinsdyr i Rondane/Dovre fikk mest radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykken. For tamreindriften i Oppland og Trønderlag er høye nivå av cesium-137 fortsatt et…

Dokumenter

  • Forureiningssituasjonen er svært mykje lettare no enn dei fyrste åra etter Tsjernobyl. Framleis er det behov for tiltak og kontroll av radioaktiv forureining i rein i nokre reinbeite-distrikt og tamreinlag i Midt- og Sør-Noreg, men med den relativt høge grenseverdien på 3000 Bq/kg for reinkjøtt må det ikkje lenger fôrast ned rein kvart år.

  • Resultater på overvåkning av radioaktiv forurensning i fauna, dyr og ferskvannsfisk fra norske landområder inklusive Arktis er presentert. Hovedfokuset er nivå og utvikling av cesium-137 i utvalgte arter av lav, planter, sopp, fugl, pattedyr og ferskvannsfisk siden Tsjernobyl-ulykken i 1986.

  • Sjølv 25 år etter Tsjernobyl, er det både i tamreinlaga i Jotunheimen og reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag og Nordland rein som inneheld radioaktiv cesium over tiltaksgrensa. Ein gjennomgang av forureiningsnivå i mange av områda viser at cesium-konsentrasjonane no reduserast svært lite med åra, og at år med mykje sopp framleis kan gi høge konsentrasjonar i mange område. Vi må derfor førebu oss på å bruke tiltak i fleire tiår enda.

  • When the Chernobyl fallout reached Norway in spring 1986, national radiation protection authorities had over 20 years of experience in monitoring of reindeer herders in Kautokeino, northern Norway. This monitoring was initiated as surveillance of radiation doses to population groups being vulnerable to the fallout from the nuclear weapons testing in the 1950s and 1960s.