Søkeresultat for stikkord "Husdyr" (33 treff)

Artikler

 • Konsentrasjonen av radioaktivt cesium i utmark blir redusert svært langsamt. Husdyr som et beitevekstar i forureina utmark, får derfor høgare nivå av radioaktivitet i kjøt og mjølk enn andre husdyr.

Nyheter

 • I sommer har det vært relativt lite radioaktivt cesium-137 i dyr som overvåkes på utmarksbeite.

 • De siste resultater fra Strålevernets målinger av radioaktivt cesium i utmarksbeitende dyr viser at det er en sterk tendens til økende innhold flere steder i landet. Dette gjelder spesielt besetninger fra Vestre Slidre og Vang i Oppland og Røyrvik i …

 • Hittil i sommar er det svært lave nivå av det radioaktive stoffet cesium-137 i dyr på utmarksbeite.

 • I år har det vore lave verdiar av radioaktivitet i dyr på utmarksbeite. Grunnen er lite sopp på fjellbeite i store delar av landet.

 • Etter flere år med relativt lite radioaktiv forurensning i dyr som har beitet ute gjennom sommeren, har nivåene økt i år. Økningen skyldes mye sopp i beiteområdene flere steder i landet. Dermed må flere dyr på nedfôring for å redusere in…

 • Resultata av målingar av radioaktiv forureining i ku- og geitemjølk frå utvalte besetningar, viser hittil nivå under grenseverdien på 370 Bq/l, men det er for få målingar til å kome med ein klar tendens i utviklinga av nivået av radioaktivt cesium i …

 • I følgje målingar er det i år generelt lite radioaktivt cesium i kjøt og mjølk frå dyr på utmarksbeite. Radioaktivitetsnivåa har vore rekord låge fleire stader, og dette skuldast i all hovudsak at der har vore ikkje noko eller lite sopp i beiteområda…

 • Resultata av målingar av radioaktiv forureining fram til midten av august i ku- og geitemjølk frå utvalte besetningar, viser nivå i mjølk under grenseverdien på 370 Bq/l. Radioaktivitetsnivåa i ein saueflokk frå Vestre Slidre i Oppland viser medianve…

 • Resultat av dei første målingane i sommar av radioaktiv forureining i ku- og geitemjølk ligg føre no. Resultata er så langt lave og under grenseverdiane på 370 bequerel/kg. Det er framleis for tidleg i sesongen til å kunne gi prognosar for nivåa sein…

 • Den tredje og siste sommerovervåkningsrapporten over radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2011 foreligger nå.

 • Resultatene av sommerens målinger av radioaktiv forurensning i ku- og geitemelk foreligger nå. For de fleste besetningene ligger konsentrasjonene av radioaktivt cesium foreløpig på samme eller lavere nivå enn i 2010.

 • Resultatene av sommerens første målinger av radioaktiv forurensning i ku- og geitemelk foreligger nå. For de fleste besetningene er det foreløpig for få resultater til å angi noen klar tendens i utviklingen av radioaktivitetsnivået i 2011, men måling…

Dokumenter