Søkeresultat for stikkord "IFE" (44 treff)

Artikler

 • Norske atomanlegg

  (01.12.2013)

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik fører tilsyn med sikkerheita ved norske atomanlegg: dei to forskingsreaktorane ved Kjeller nær Lillestrøm og i Halden, og avfallsdeponiet i Himdalen i Akershus. Alle tre er drivne av Institutt for energite…

Nyheter

 • Strålevernet innstiller på at Institutt for energiteknikk (IFE) kan gis fornyet konsesjon til å eie og drive atomanleggene på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2028. Strålevernet fremmer forslag om e…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) har på styremøte i dag besluttet at Haldenreaktoren skal legges ned permanent. Strålevernet vil følge sikkerheten knyttet til nedstengningen tett.

 • Dette er et lite utslipp uten konsekvenser for mennesker og miljø.

 • Mandag 24. oktober ved 13.45 tiden hadde IFE i Halden et utslipp av radioaktivt jod. Det radioaktive utslippet skyldtes en teknisk svikt under behandling av brensel i reaktorhallen. Utslippet er lavt.

 • I romjulen fikk Strålevernet melding fra Institutt for energiteknikk (IFE) om at det var oppdaget en minimal lekkasje, nærmere bestemt «svetting» fra en flens i primærkretsen i reaktoren på Kjeller.

 • Regjeringen har vedtatt å gi fornyet konsesjon til å eie og drive Haldenreaktoren til Institutt for energiteknikk for seks år.  

 • Det fremmes forslag om en rekke vilkår for konsesjonen. Det er blant annet en forutsetning for ny konsesjon at det forebyggende sikkerhetsarbeidet ved instituttet styrkes og forankres i en helhetlig ledelsesstyrt sikkerhetskultur.

 • Det er gjennomført et tilsyn i form av en systemrevisjon ved Institutt for energiteknikk. Emnet for tilsynet var sikkerhetsarbeidet og sikkerhetskulturen ved den nukleære virksomheten ved IFE, med vekt på driften av Haldenreaktoren.

 • Strålevernet mottok torsdag 21. februar en rapport fra IFE (Institutt for energiteknikk) som viser at det er funnet uranhydrid på en brenselstav i et lager for gammelt kjernebrensel på Kjeller. I rapporten vises det til at sikkerheten ved lageret ikk…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) driv Noreg sine atomanlegg i Halden, på Kjeller og i Himdalen. Statens strålevern fører kontinuerleg tilsyn med alle sider av IFE si verksemd, blant anna kjernesikkerheit, beredskap og utslepp. Det har i perioden 200…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) har fått forlenga konsesjonen for drift av kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall (KLDRA). Lageret ligg i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.

 • Institutt for energiteknikk (IFE) har gjennomført en såkalt stresstest av sikkerheten ved atomanleggene på Kjeller og i Halden. Strålevernets vurdering er at gjennomgangen viser at IFEs anlegg fortsatt er sikre. Det er identifisert områder hvor sikke…

 • Norsk media har i dag pekt på at amerikanske myndigheter i ikke-offentlige notater som er blitt kjent gjennom nettstedet Wikileaks har uttrykt skepsis til sikringen av reaktoranlegget i Halden. Strålevernet som tilsynsmyndighet fører tilsyn med anleg…

 • Et ekspertteam fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil i perioden  6.–10. september 2010 besøke IFEs reaktoranlegg i Halden.

 • I perioden 8.-12. juni gjennomførte IAEA den årlige safeguards inspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller, og hos noen industrivirksomheter som bruker utarmet uran som skjermingsmateriale.

 • I perioden 13.-16. mai gjennomførte IAEA den årlige safeguardsinspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Intstitutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. Denne type inspeksjon innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og …

 • Strålevernet har innstilt på fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og i Halden fra 1.1.2009 til 31.12.2018 i tråd med IFEs søknad. Strålevernets samlete vurdering er at det ikke er identifisert forhold som tilsier at IFEs atomanlegg ikke s…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) fikk i statsråd fredag 25. april fornyet konsesjon for drift av kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen i Aurskog-Høland kommune for 4 nye år.

 • IAEA-ledet team har nå avgitt rapport vedrørende driftssikkerheten ved reaktoranlegget i Halden

 • I perioden 4.-7. juni gjennomførte IAEA den årlige safeguardsinspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Intstitutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. Denne type inspeksjon innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og t…

 • Strålevernet har mottatt endelig rapport etter unormal hendelse ved reaktoren på Kjeller 9. september 2006, og finner de korrigerende tiltak som IFE har iverksatt tilfredsstillende.

 • Beredskapsøvelse

  (23.11.2006)

  Institutt for energiteknikk (IFE) gjennomfører torsdag 23. november 2006 en øvelse av sin beredskapsorganisering på anlegget i Halden. Scenariet for øvelsen er tap av kjølevann ved reaktoren på anlegget.

 • Strålevernet mottok i april i år ny søknad fra Institutt for energiteknikk (IFE) om konsesjon for fornyet drift for perioden 2009-2019. Dagens konsesjon går ut 31. desember 2008. IAEA er forespurt om å ta del i prosessen.

 • Kriseutvalget ved atomberedskap har slått fast at situasjonen ved IFE Kjeller er stabil og under kontroll. Strålevernets målinger viser at det ikke er økte stråleverdier i omgivelsene, og bekrefter IFEs egne målinger.

Høringer og tillatelser

 • Institutt for energiteknikk har søkt om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren for perioden 01.01.2015 – 31.12.2024. Institutt for energiteknikk søker om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren med tilhørende infra…

Dokumenter