Søkeresultat for stikkord "Medisinsk strålebruk" (15 treff)

Nyheter

 • Tas det mange dobbeltbilder av deg når du er til utredning og behandling i helsevesenet? Det skal det gjøres noe med. Helsedirektoratet foreslår nå flere tiltak som skal redusere bruken av unødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Målet er at du s…

 • Et nytt legemiddel ser ut til å øke overlevelsen ved kreft og at flere pasienter får tilbakegang av sykdommen, men det kan også ha alvorlige bivirkninger. Det viser en metodevurdering Folkehelseinstituttet har gjort sammen med Statens strålevern og S…

 • Det er et relativt høyt forbruk av CT- og MR-undersøkelser som har begrenset eller uklar nytteverdi, viser en undersøkelse som Riksrevisjonen har foretatt.

 • Strålevernet har fått gjennomført en brukerundersøkelse blant strålevernkoordinatorer og et utvalg strålevernkontakter ved norske sykehus og andre helseinstitusjoner.

 • Gravide pasienter kan være engstelige for å gjennomføre røntgen- og CT-undersøkelser i frykt for å skade fosteret, men slike undersøkelser er normalt forbundet med liten risiko.

 • Det nye europeiske strålevernsdirektivet har styrket kravet til berettigelse av medisinsk strålebruk. Kravet innebærer at det må finnes et system som sikrer at nytt medisinsk utstyr og metoder er vurdert til å ha en effekt for pasient som overstiger …

 • Det klart største bidraget til den gjennomsnittlige stråledosen kommer fra den naturlige gassen radon i inneluft. Medisinske undersøkelser står for den største dosen fra menneskeskapte kilder.

Dokumenter

 • Noen sykehus planlegger å etablere en ordning med leie av mobil PET/CT-tjeneste. Ordningen innebærer at en trailer med PET/CT kjører mellom ulike sykehus, som benytter apparaturen til undersøkelser av sine pasienter.

 • I 2018 var det ingen alvorlege hendingar i Noreg, men det var nokre mindre hendingar som Strålevernet vart varsla om og handterte, blant anna kjelder på avvegar og innan medisinsk strålebruk. Ved fleire høver vart det målt svært små mengder radioaktivitet i lufta, men dei utgjorde ikkje nokon risiko for menneske eller miljø.

 • A survey in European counties’ regulations about IR metrology regulations and calibration requirements in radiation protection legislation.

 • This report presents average radiation doses received by the Norwegian population from different sources of medical radiation, cosmic radiation, and from naturally occurring and artificial radioactivity in the environment and food. Examples of population groups with elevated exposure are also presented.

 • Rapporten presenterer gjennomsnittlige stråledoser til befolkningen i Norge fra ulike kilder innen medisinsk strålebruk, kosmisk stråling og fra naturlig og menneskeskapt radioaktivitet i miljøet og næringsmidler. Det er også gitt eksempler på befolkningsgrupper som får høyere doser enn gjennomsnittet.

 • Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk.