Søkeresultat for stikkord "Radioaktivitet i miljøet" (100 treff)

Artikler

 • Nivåa av radioaktiv forureining i fisk og skaldyr blir overvaka for å sikre at sjømaten er trygg for norske forbrukarar og forbrukarar i andre land som importerer han.

 • Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) har seks luftfilterstasjonar som overvakar radioaktivitet i lufta i Noreg. Vi har også 33 automatiske målestasjonar, som måler radioaktivet i omgjevnadane og automatisk varslar om auka strå…

 • Konsentrasjonen av radioaktivt cesium i utmark blir redusert svært langsamt. Husdyr som et beitevekstar i forureina utmark, får derfor høgare nivå av radioaktivitet i kjøt og mjølk enn andre husdyr.

 • Reindriftsutøvarar er særleg sårbare for radioaktiv forureining fordi dei et mykje reinsdyrkjøt, som kan innehalde høge nivå i forureina område. For å følgje utviklinga og vurdere effektiviteten av ulike tiltak måler norske strålevernsmyndigheiter ra…

 • Tsjernobyl-ulykka førte til at lav fekk mykje radioaktiv forureining direkte frå nedfallet. No er det forureina lavet i stor grad beita ned. Sopp i forureina område inneheld generelt meir radioaktivitet enn plantar. Dette aukar nivåa i dyr som et sop…

 • Tsjernobyl-ulykken førte med seg store mengder radioaktiv forurensning til Norge, spesielt til fjellområder i Sør-Norge og til Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland. I naturlig jord har radioaktivt cesium en tendens til å ha lang oppholdstid i …

 • Nivåene av radioaktivt cesium i elg, hjort, reinsdyr og rådyr varierer mellom ulike områder. Reinsdyr i Rondane/Dovre fikk mest radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykken. For tamreindriften i Oppland og Trønderlag er høye nivå av cesium-137 fortsatt et…

 • Ulv, jerv, gaupe og bjørn får i seg radioaktivt cesium gjennom føde. Slik overføres radioaktiv forurensning til toppen av næringskjeden. De høyeste nivåene av cesium-137 i rovdyr finnes i områder med mye radioaktivt nedfall, samt der det finnes tamre…

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) koordinerer årlige målinger av mange radioaktive stoffer i sjøvann og sedimenter langs norskekysten og i nære havområder. Det er flere kilder til radioaktiv forurensning i norske farvann, men nivåene…

 • Tang brukes som en indikator for hvor mye radioaktiv forurensning som finnes i norske farvann. Konsentrasjonen av menneskeskapte radioaktive stoffer i tang langs norskekysten viser en nedadgående trend.

 • Ferskvannssystemer kan rammes hardt av radioaktivt nedfall. Ferskvannsfisk tar opp cesium både med gjellene og via føde. Ørret tar opp mer radioaktivt cesium enn røye grunnet ulik føde og mengde samt forskjellig oppholdssted i vannet store del…

 • Effektive tiltak skal sikre at innholdet av radioaktivitet i mat som produseres og omsettes i Norge skal være så lavt som mulig, og i henhold til Mattilsynets grenseverdier. De vanligste tiltakene for å redusere radioaktivt cesium i landbruket og rei…

 • Mattilsynet har eigne råd om kosthald for personer som et mykje reinkjøt eller naturprodukt frå område med mykje radioaktiv forureining.

 • Det finnes flere kilder til radioaktiv forurensning i norske land- og havområder. Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den kilden som har hatt størst konsekvenser for Norge.

Nyheter

 • Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen og den russiske naturressurs- og miljøministeren Dimitrij Kobylkin avholdt det 20. norsk-russiske miljøvernkommisjonsmøtet i Moskva 19. februar. Overvåkning av radioaktivitet i nordlige havområder var blant t…

 • En norsk-russisk ekspertgruppe diskuterte ny kunnskap om forurensning og miljøkonsekvensvurderinger i nordområdene på et møte i Oslo forrige uke.

 • Strålevernet arrangerer konferansen “The 7th International Conference on Radioactivity in the Arctic and other Vulnerable Environments” 18. til 20. juni i Oslo.

 • Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var onsdag på Strålevernet. Han fikk en orientering om status på de oppgavene Strålevernet utfører for Klima- og miljødepartementet og hvilke fremtidige utfordringer Norge står overfor på dette området.

 • Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt på flere luftfilterstasjoner i Norge.

 • I over ti år har et felles norsk-russisk forskerteam overvåket nivåene av radioaktivitet i Barentshavet. Det er mange mulige utslippskilder, men likevel lite radioaktiv forurensning i området, viser ny rapport.

 • I perioden 25.9-3.10 ble det målt ørsmå mengder radioaktivt ruthenium (Ruthenium-106) på Strålevernets luftfilterstasjoner på Østerås (Akershus) og Ørland (Sør-Trøndelag). De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist…

 • I uke 39 (25.9-2.10) ble det målt ørsmå mengder radioaktivt ruthenium (Ruthenium-106) på Strålevernets luftfilterstasjon på Østerås, Akershus. De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker elle…

 • I sommer har det vært relativt lite radioaktivt cesium-137 i dyr som overvåkes på utmarksbeite.

 • På grunnlag av prinsippet om at forurenser skal betale foreslår Strålevernet å kreve gebyr for tillatelser til og kontroll med radioaktiv forurensning og radioaktiv avfall. 

 • Radioøkologi og utvikling av regelverk stod på programmet da Strålevernet arrangerte workshop i Berlin sammen med den belgiske forskningsinstitusjonen SCK CEN. 

 • Helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste. De som spiser mye reinsdyrkjøtt fra sterkt forurensede områder og de som drikker vann fra brønn med radon, er mest utsatt.

 • De siste resultater fra Strålevernets målinger av radioaktivt cesium i utmarksbeitende dyr viser at det er en sterk tendens til økende innhold flere steder i landet. Dette gjelder spesielt besetninger fra Vestre Slidre og Vang i Oppland og Røyrvik i …

 • Hittil i sommar er det svært lave nivå av det radioaktive stoffet cesium-137 i dyr på utmarksbeite.

 • Over 30 år etter Tsjernobyl-ulykken finner vi fremdeles radioaktiv forurensing i norsk natur.

 • Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helsedepartementet åpnet i dag et nasjonalt nettverk av laboratorier som skal måle radioaktiv forurensning i mat ved atomhendelser.

 • Denne helgen deltar Strålevernet i et internasjonalt møte i Fukushima i Japan for å drøfte status for rehabiliteringsarbeidet etter kjernekraftulykken for snart fem år siden. Flere stråleverndirektører i Europa deltar.

 • I år har det vore lave verdiar av radioaktivitet i dyr på utmarksbeite. Grunnen er lite sopp på fjellbeite i store delar av landet.

 • Radioaktiviteten i kjøtt og melk fra dyr på utmarksbeite er så langt i år ikke så høy som i fjor, viser ferske målinger. De høye verdiene i fjor skyldtes den store mengden sopp som dyrene spiste.

 • Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder.

 • En ny rapport om forurensing i arktiske områder er nylig gitt ut. Rapporten viser at selv om nivåene av radioaktivitet er generelt svært lave og fallende, er risikoen for radioaktiv utslipp fra ulike kilder i Arktis fortsatt til stede bl.a. fra dumpe…

 • En ny rapport fra Statens strålevern viser at det fortsatt måles høye nivåer av radioaktiv forurensning i Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

 • Etter flere år med relativt lite radioaktiv forurensning i dyr som har beitet ute gjennom sommeren, har nivåene økt i år. Økningen skyldes mye sopp i beiteområdene flere steder i landet. Dermed må flere dyr på nedfôring for å redusere in…

 • Sikkerheten ved kjernekraftverkene på Kola og i Leningrad står på dagsorden på møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet på Kolahalvøya denne uken.

 • Denne uken samles eksperter verden over i Barcelona for å drøfte radioaktivitet  i miljøet.

 • Radioaktivitetsmålingar på utmarksbeitande dyr, har så langt i år vist resultat som tyder på at det blir lite nedfôring av sau før årets slaktesesong.

 • I perioden 1986-2005 har reduksjonen av cesium-137 i overflatejord i Norge etter Tsjernobyl-ulykka vore større i kystområder enn i områder påverka av sur nedbør og innlandsområder.

 • Resultata av målingar av radioaktiv forureining i ku- og geitemjølk frå utvalte besetningar, viser hittil nivå under grenseverdien på 370 Bq/l, men det er for få målingar til å kome med ein klar tendens i utviklinga av nivået av radioaktivt cesium i …

 • Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD) ble offisielt åpnet denne uken. Det skal blant annet se på effektene av stråling i kombinasjon med ulike miljøstoffer. Senteret er unikt i internasjonal sammenheng.

 • Det er påvist små spor av radioaktivt cesium i miljøprøver fra Finnmark, som har sitt opphav fra Fukushima-ulykken i 2011. Nivåene er svært lave og har ingen helsemessige effekter for mennesker eller miljø

 • Strålevernet er deltaker i Universitetet for miljø- og biovitenskaps (UMB) Centre for Environmental Radioactivity, som er utpekt som Senter for fremragende forskning fra 2013.

 • Statens strålevern er med i et internasjonalt prosjekt som skal styrke samarbeidet om strålevern på tvers av landegrensene mellom sentrale myndigheter, forskningsorganisasjoner og interessegrupper i de arktiske regionene i Finland, Russland og Norge.…

 • Jordsmonnet i Jotunheimen har fortsatt høyt innhold av radioaktivt cesium etter Tsjernobyl-katastrofen for 26 år siden. Ny kartlegging har gitt mer detaljert kunnskap om hvilke områder som er mest forurenset, og viser hvorfor det fortsatt – i mange å…

 • Statens strålevern inviterer til et halvdags seminar i Tromsø, 18. april, for å presentere status og oversikt over miljøovervåking og atomberedskap i nordområdene. Vi kommer til å presentere forskjellige aktiviteter og arbeid som gjøres av strål…

 • Rapporten "Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010" omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiacmåletjeneste i 2010.

 • Statens strålevern er med i et internasjonalt prosjekt som skal styrke samarbeidet om strålevern på tvers av landegrensene mellom sentrale myndigheter, forskningsorganisasjoner og interessegrupper i de arktiske regionene i Finland, Russland og Norge.

 • I dag lanseres matportalen.no med ny struktur på innholdet og nytt design. Matportalen.no skal sette forbrukerne i stand til å ta informerte valg om mat og helse, og er samarbeid mellom syv etater i matforvaltningen.

 • Statens strålevern deltar i et radioøkologisk nettverk som er støttet av EUs syvende rammeprogram. 7-9. mars er det oppstartsmøte for nettverket i Provence i Frankrike.

Dokumenter