Søkeresultat for stikkord "Radon" (143 treff)

Artikler

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet inviterte onsdag 5. juni 2019 kommunene til kurs i tilsyn med miljørettet helsevern og radon.

 • Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesen…

 • Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å foruts…

 • Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem.

 • Kommunene har flere viktige radonoppgaver. De har blant annet ansvar for å føre tilsyn i skoler, barnehager og utleieboliger og for å gi innbyggerne god informasjon. Nedenfor har vi samlet informasjon og veiledning om noen av kommunenes oppgaver på d…

 • Rapport:   Hvor mange radonmålinger må til for å kunne dokumentere radonnivået på skoler 

 • Strålevernforskriften stiller krav til radonnivåene i utleieboliger.

 • Leier du ut hus, leilighet eller hybel, må du følge det nye regelverket som trådte i kraft 1. januar 2014.

 • I deler av landet har Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt urankonsentrasjonen ved hjelp av målinger fra fly. Urankonsentrasjonen i grunnen beregnes fra målinger av gammastråling.

 • Løsmasser

  (08.04.2015)

  Områder uten fast berggrunn består av løsmasser. Løsmasser har ulik permeabilitet alt etter hva massene består av.

 • Bergrunnskart

  (08.04.2015)

  En del granitter kan inneholde høye konsentrasjoner av uran/radium (se tabell). Områder med slike bergarter kan være radonutsatte. Radonproblemene kan bli ekstra store når uran-/radiumrike bergarter sprenges og knuses for å planere ut byggetomta.

 • Alunskiferkart

  (08.04.2015)

  Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye uran/radium. I Norge er alunskifer den klart mest radonfarlige bergarten (se tabeller). Alunskifer finnes i fylkene Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark.

 • En rekke kommuner har foretatt kartlegging av radon i inneluft, enten i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) eller på egen hånd. Ved å kartlegge radon, for eksempel i boliger, vil man få informasjon om hvor radonutsatt et …

 • Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold. Dataene kan blant annet gi…

 • Radon utgjør en helserisiko. Derfor er det viktig at kommunen tar hensyn til radon i arealplanleggingen. Denne nettsiden gir en oversikt over hva som gjør et område ekstra radonutsatt og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for å vurdere dette. B…

 • Om radon

  (22.04.2014)

  Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

 • RADON2013

  (19.02.2014)

  Statens strålevern samlet onsdag 27. november 2013 rundt 280 personer til en nasjonal konferanse om radon.

 • Helserisiko

  (20.01.2014)

  Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og t…

 • Radon i vann

  (20.01.2014)

  Radongass dannes naturlig i berggrunnen og både jordluft og grunnvann inneholder radon. I overflatevann er radonnivået lavt, men benytter du brønnvann bør du lese videre. Det er i vann fra private borebrønner i fast fjell at man har funnet de høyeste…

 • Flere typer kart og data kan benyttes for å vurdere hvor radonutsatt et område er. I boksen under finner du lenker til temasider som kan være av interesse.

 • Radon i nybygg

  (13.09.2013)

  Nye bygninger og tilbygg som oppføres bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig. Bygget må være tett mot grunnen slik at jordluft med radon ikke kan sive inn. Det må tilrettelegges for tiltak som kan aktiveres dersom man likevel skulle få radon i…

Nyheter

 • Tiltakene mot radon som ble gjort i 274 boliger på begynnelsen av 2000-tallet er fortsatt effektive i dag, og radonnivåene er på samme nivå som rett etter tiltak ble gjennomført.

 • Har du ikke målt radon ennå, råder vi deg å vente til høsten. Radon skal måles en gang fra midten av oktober til midten av april – i minst to måneder.

 • Oktober er måneden for å starte radonmåling i boligen din. Radon i inneluften øker risikoen for å utvikle lungekreft.

 • Christina Søyland Hassfjell har fått en pris for forebyggende medisin, basert på en artikkel som er et samarbeid mellom Strålevernet, Senter for fremragende forskning - for radioaktivitet, mennesker og miljø og Kreftregisteret.

 • Arbeidstilsynet har nylig publisert anbefalinger om håndteringen av radon på særlig utsatte arbeidsplasser under jord. Samtidig har de også oppdatert den generelle veiledningen om radon på arbeidsplasser.

 • Har du ikke målt radon ennå, råder vi deg å vente til høsten. Radon skal måles fra midten av oktober til midten av april – i minst to måneder.

 • I dag, 7. november, er den europeiske radondagen. Det er en god anledning til å begynne å måle radon i huset ditt.  Radon er en radioaktiv gass som kan gi lungekreft.

 • Vi har gjort en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om strålevernrelaterte temaer.

 • Oktober er måneden for å starte radonmåling i boligen din. Radon i inneluften øker risikoen for å utvikle lungekreft.

 • Forbrukerrådet har mottatt en rekke henvendelser om useriøse radonfirmaer. Klag hvis du ikke får det du har betalt for, men ikke la dette hindre deg fra å måle radon hjemme. 

 • Radon medvirker til at anslagsvis 370 nordmenn får lungekreft hvert år. Enkle tiltak i boliger kunne gitt omkring 100 færre krefttilfeller, viser nye beregninger Strålevernet og Kreftregisteret har gjort.

 • En av fem skoler kan ikke dokumentere et tilfredsstillende radonnivå i klasserommene, viser en tilsynskampanje blant 470 skoler i over 100 kommuner i Norge.

 • Fristen for å starte opp radonmåling no i vinter har gått ut, sidan radon bør målast over minst to månadar mellom midten av oktober til midten av april.

 • Nye boliger har mye lavere radonnivåer enn tidligere. Hovedårsaken er at byggeregelverket i dag stiller krav til at det skal forebygges mot radon i alle nye bygg.

 • Skal du måle radon i vinter, bør du bestille måleutstyr nå. Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. Vi anbefaler at du ikke setter i gang målingen senere enn midten av februar.

 • Har du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger? Har du fått inntrykk av at Strålevernet står bak salgsfremstøtet? Dette stemmer ikke.

 • 7. november er den europeiske radondagen. Dette er en fin anledning til å begynne å måle radon i huset ditt. Radon skal måles i minimum to måneder i vinterhalvåret.

 • Oktober er måneden for å starte radonmåling i huset. Radon i inneluften øker risikoen din for å utvikle lungekreft.

 • Strålevernet minner om at sesongen for radonmåling er fra midten av oktober til midten av april. Vi anbefaler ikke målinger i sommersesongen.

 • Strålevernet og Helsedirektoratet har laget en veileder som skal bidra til at kommunene fører mest mulig like tilsyn med radonnivåene i skoler, barnehager og utleieboliger. 

 • Statens strålevern har gjennomført en kartlegging av radon på Svalbard og Jan Mayen. Resultatene viser som forventet at nivåene er svært lave.

 • Fristen for å starte opp radonmåling no i vinter har gått ut, sidan radon bør målast over minst to månadar mellom midten av oktober til midten av april.

 • Statens strålevern skal kartlegge hvor mye radon det er i nye boliger. I disse dager får derfor utvalgte boliger i Norge tilbud i posten om gratis radonmåling. Gassen radon kan over tid føre til lungekreft.

 • Radon bør måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. Så dersom du ønsker å få målt radon allerede i vinter, bør du så snart som mulig bestille måleutstyr. Vi anbefaler at du ikke setter i gang målingen senere enn midten…

 • Det klart største bidraget til den gjennomsnittlige stråledosen kommer fra den naturlige gassen radon i inneluft. Medisinske undersøkelser står for den største dosen fra menneskeskapte kilder.

 • Europeisk radondag

  (07.11.2015)

  Den europeiske radondagen i dag 7. november er en fin anledning til å begynne å måle radon i huset ditt. Radon kan trenge inn fra grunnen gjennom sprekker og utettheter i boligen. Vi kan få lungekreft av å puste inn radon over tid.

 • Oktober er tiden for å starte opp med radonmåling i huset ditt. Radon i boliger er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking.

 • Denne uken samles arbeids- og strålevernmyndigheter i Europa for å utveksle erfaringer om radon på arbeidsplasser.

 • Pukk og andre tilkjørte masser som legges under huset ditt, kan øke radonfaren innendørs.  Strålevernet anbefaler derfor at disse massene har en øvre grense for konsentrasjon av radium og uran, siden disse stoffene danner radongass.

 • Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger skal utføres i skoler og barnehager.

 • For første gang er det utviklet et nasjonalt kart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre. 

 • Regjeringen har bestemt at strategien for å redusere radoneksponeringen i Norge skal videreføres fra 2015-2020.

 • Fristen for å starte en radonmåling denne sesongen har gått ut.

 • Nasjonale handlingsplaner for radon bør ha som mål å redusere lungekreftrisikoen for både røykere og aldri-røykere. Det gjøres ved å redusere høye radonnivåer i inneluft, konkluderer en internasjonal workshop.

 • Nå er det snart tid for å måle radon i boligen din. Vi anbefaler å måle i perioden fra midten av oktober til midten av april og med en varighet på minst to måneder.

 • Denne uken samles representanter fra en rekke myndigheter og organisasjoner i Paris for å diskutere nasjonale handlingsplaner for radon.

 • Nærmere 60 prosent av de som leier ut bolig kjenner til de nye radonkravene som kom i år, viser ny undersøkelse.

 • Målingene i Strålevernets undersøkelse av radon 2013-2014 avsluttes nå. Du som har vært med kan sende inn radondetektor og spørreskjema.

 • Radon bør måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. Fristen for å starte målingen går derfor ut i disse dager.

 • Ikke la deg lure til å betale tusenvis av kroner for en radonmåling i huset. Du kan måle selv, og det trenger ikke koste deg mer enn rundt 400-600 kroner.  Utstyret du trenger bestiller du enkelt fra firmaer som sender det i posten.

 • Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling. Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014,…

 • Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger kan utføres i boliger.

 • 27. november arrangerer Statens strålevern en radonkonferanse for kommuner, myndigheter, interesseorganisasjoner og bygge- og radonbransjen.

 • Nå er det snart tid for å måle radon. Vi anbefaler å måle i perioden fra midten av oktober til midten av april. Alle som har oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, bør måle radon i boligen, og leier du ut, må du nå måle og gjøre eventue…

 • 43 skoler og 44 barnehager i 26 kommuner over hele landet får denne høsten tilbud om å måle radon gjennom et helt år.  Hensikten er å få mer kunnskap om hvordan konsentrasjonen av den kreftfremkallende gassen varierer i løpet av et år.

 • Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem nasjonal kreftstrategi som skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Kreftstrategien gir gode nasjonale målsetninger og delmål som forankrer flere av Strålev…

 • Miljøvernmyndighetene lanserer nå nettstedet Miljøkommune.no, en samling med oppskrifter og råd som viser kommunene hvordan de kan behandle plan- og miljøsaker riktigere og raskere. Bedre saksbehandling gir også bedre miljø.

 • Statens strålevern var vertskap for en internasjonal konferanse om radon i Paris denne uken sammen med franske strålevernmyndigheter.

 • Norske myndigheter ønsker økt fokus på konkrete tiltak for å redusere høye radonnivåer i boliger og bygg. Nå skal saken drøftes på internasjonalt nivå. 

 • I disse dager får 3.000 tilfeldig utvalgte nordmenn brevpakke fra Statens strålevern hvor det går frem at de er trukket ut til å få en gratis radonmåling i boligen sin. Den radioaktive gassen radon kan føre til lungekreft. Det er anslått at radon i b…

 • Strålevernet arrangerer 11. og 12. april radonkonferansen «Radon & Society – from knowledge to action» i Paris saman med Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN, Frankrike).

 • Statens strålevern får jevnlig spørsmål om opplysninger om radonnivåer i boliger kan gis ut til den som ber om det. Vi har utredet spørsmålet i lys av offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven og konkludert med at det som hovedr…

 • Målesesongen for radon nærmer seg slutten. Skal du undersøke om boligen din har radonnivåer under grenseverdiene, må du måle over minst to måneder i vinterhalvåret. Dette gjelder uansett om du måler med sporfilm eller elektroniske måleinstrumenter.

 • Helse- og omsorgsdepartementet øker innsatsen mot skadevirkningene av radon i 2012 ved å gi 1 million kroner til Statens strålevern. Midlene vil blant annet benyttes til å identifisere radonutsatte områder. Les mer hos Helse- og omsorgsdepartementet…

 • Nå er det tid for å måle radon. Strålevernet anbefaler radonmåling i perioden fra midten av oktober til midten av april.

 • Radon utgjør en helserisiko. Derfor er det viktig at kommunen tar hensyn til radon i arealplanleggingen. Strålevernet har utarbeidet en stråleverninfo som gir en oversikt over hva som gjør et område ekstra radonutsatt og hvilke hjelpemidler som er ti…

 • Statens strålevern har saman med KS Hordaland, Ullesvang Herad og Fylkeslegen i Hordaland arrangert konferansen «Strengare radonreglar - er din kommune klar?». Konferansen vart heldt i Ullensvang 25.-26. april 2012.

 • Kommunen skal ha oversikt over faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse, blant annet radon. Mange kommuner gjennomfører derfor kartlegginger av radon i inneluft som kan ha betydning for folkehelsearbeidet eller arealplanlegging. Sta…

 • Måling av radon i inneluft med sporfilm tilbys av mange private aktører på kommersiell basis. Som et tilbud til publikum fører Statens strålevern en liste over foretak som tilbyr tjenester innen radonmåling .

 • Statens strålevern har gitt ut en StrålevernInfo som beskriver hvordan radon kan måles i skoler og barnehager. Bakgrunnen er strålevernforskriftens krav til radon.

 • Det er ikkje berre frå bakken radon kan komme inn i hus, men også frå vatn frå borebrønnar. Vatnet i dusjen eller vaske- og oppvaskmaskina frigjer radon til lufta. I vatn frå borebrønnar i fast fjell er det funne høge radonkonsentrasjonar – med enkel…

 • Målesesongen for radon er i gang. Strålevernet anbefaler radonmåling i perioden fra midten av oktober til midten av april.

 • Har du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger? Har du fått inntrykk av at Strålevernet står bak salgsfremstøtet? Dette stemmer ikke. Strålevernet har nå varslet politiet om villedende markedsføring av radonmålinger.

 • Statens strålevern har i det siste mottatt en rekke henvendelser fra privatpersoner som har blitt oppringt og skremt av ulike firmaer som tilbyr radonmålinger. Selgerne sier ofte at det er målt svært høye konsentrasjoner av radon i nabolaget, men det…

 • Det finnes noen områder i Norge som har særdeles utfordrende radonproblemer. – Også i slike områder er målet å få ned radonkonsentrasjonen i boligene til et akseptabelt nivå ved hjelp av tiltak, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens stråle…

 • Hvert år dør det om lag 300 mennesker i Norge av lungekreft forårsaket av radongass i inneluft. Akkurat nå er det sesong for å måle radon innendørs. Mellom 1. oktober og 30. april anbefaler vi å måle radon.

 • Her finner du Strålevernets anbefalinger for radon i Norge. Les også mer om radon i menyen på venstre side.

 • Nye kart over forekomster av alunskifer kan bidra til å identifisere radonutsatte områder på Østlandet. - Kartene blir et godt hjelpemiddel for kommunene når de skal prioritere radonmålinger og planlegge nybygging, mener Statens strålevern og Norges …

 • Hvert år dør det om lag 300 mennesker i Norge av lungekreft forårsaket av radongass i inneluft. Akkurat nå er det sesong for å måle radon innendørs. Mellom 1. oktober og 30. april anbefaler vi å måle radon.

 • Radonmålinger

  (23.07.2010)

  Strålevernet har i løpet av sommeren fått henvendelser fra misfornøyde kunder som har kjøpt radonmålinger fra dørselgere. Måling av radon i inneluft med sporfilm tilbys av mange private aktører på kommersiell basis. Som et tilbud til publikum fører S…

 • Statens strålevern er blitt gjort oppmerksom på at det for tiden opptrer selgere som tilbyr radontjenester i Lillestrøm-området, og som utgir seg for å komme fra Statens strålevern, blant annet ved å fremvise falsk legitimasjon.

 • Håndboken (WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective) er den første omfattende internasjonale sammenstilling av informasjon og anbefalinger når det gjelder radon og de helsemessige konsekvenser denne radioaktive gassen medfører.

 • De nordiske strålevernmyndighetene kom i går med en felles anbefaling for forebygging og redusering av radon i bolighus.

Dokumenter