Søkeresultat for stikkord "Røntgen" (43 treff)

Nyheter

 • Tas det mange dobbeltbilder av deg når du er til utredning og behandling i helsevesenet? Det skal det gjøres noe med. Helsedirektoratet foreslår nå flere tiltak som skal redusere bruken av unødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Målet er at du s…

 • Nye nasjonale doseanbefalinger i røntgendiagnostikk og røntgenveiledet behandling vil gi lavere stråledoser til pasientene.

 • Gravide pasienter kan være engstelige for å gjennomføre røntgen- og CT-undersøkelser i frykt for å skade fosteret, men slike undersøkelser er normalt forbundet med liten risiko.

 • Det nye europeiske strålevernsdirektivet har styrket kravet til berettigelse av medisinsk strålebruk. Kravet innebærer at det må finnes et system som sikrer at nytt medisinsk utstyr og metoder er vurdert til å ha en effekt for pasient som overstiger …

 • Strålevernet har publisert en rapport som presenterer representative doser fra en nasjonal innsamling i perioden 2006 til 2009.

 • Det er for lite undervisning om strålevern på legestudiet og i spesialistutdanningene. Det viser en kartlegging Statens strålevern har gjort blant 49 studieprogram for 14 helseprofesjoner.

 • Veileder 5 om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur  har blitt revidert og oppdatert, blant annet i forhold til revidert strålevernforskrift 1.1.2011. I tillegg har det blitt gjort en del omstrukturering samt hyperlinking av alle åpne refer…

 • Strålevernet har gjort en gjennomgang av eget arbeid rettet mot medisinsk strålebruk i diagnostikk og terapi, og vurdert fremtidige satsningsområder. Bakgrunnen er endret nasjonalt regelverk, nye internasjonale føringer, reorganisert helsevesen og fo…

 • Pasienter som skal til privat mammografiundersøkelse utenfor det nasjonale Mammografiprogrammet må ha henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Det samme gjelder for personer som skal ta beintetthetsmålinger. Det har Helse- og omsorgsdepartemen…

 • Kardiologer er den yrkesgruppen som mottar mest stråling i helsevesenet. Strålevernet har nå satt i gang tilsyn for å følge opp denne stråleutsatte gruppen.

 • Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem nasjonal kreftstrategi som skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Kreftstrategien gir gode nasjonale målsetninger og delmål som forankrer flere av Strålev…

 • I to veker skal seksjonssjef Eva Friberg vere ein del av eit IAEA-ekspertteam som skal evaluere strålevern og atomtryggleik i Bulgaria. Friberg skal sjå spesielt på medisinsk strålebruk.

 • Strålevernet har i samråd med Helsedirektoratet vurdert om private røntgeninstitutters tilbud om individuelle radiologiske helsekontroll kan defineres som screening.  I dag er det mange røntgeninstitutter som tilbyr slike undersøkelser, uten at …

 • Ny strålevernforskrift trådte i kraft 1. januar 2011. Ved en inkurie ble autoriserte tannhelsesekretærer og tannpleiere, jf. helsepersonelloven § 48, utelatt i bestemmelsen som handler om hvem som har kompetanse til å betjene enkel dental røntgenappa…

Skjemaer

Dokumenter