Søkeresultat for stikkord "Stråleterapi" (67 treff)

Artikler

 • Norsk nomenklatur

  (07.02.2019)

  Norsk anbefaling for nomenklatur for volumer i stråleterapi:

 • Protonbehandling

  (23.01.2018)

  Det er per i dag ikkje nokon som tilbyr protonbehandling i Noreg, men dette er ei behandlingsform som er på trappene. Slik det er i dag, vil pasientar som klart har nytte av denne behandlingsforma, verte sendt utanlands for å få behandling.

 • Nasjonalt system for innføring av nye metoder ble etablert for å sikre at pasienter så raskt som mulig skal få tilgang til nye metoder som er trygge og som har dokumentert effekt. Det skal også sikre at metoder som ikke har nødvendig dokumentert effe…

 • Intern behandling vert på fagspråket kalla brachyterapi. Ved slik terapi vert pasienten behandla med radioaktiv stråling.

 • Ekstern strålebehandling vert gitt på eit apparat som vert kalla ein lineærakselerator. Denne maskina sender ut røntgenstråling med høg energi.

 • Norsk Stråleterapimøte har vore arrangert årleg sidan 2001. Tidlegare har det vore arrangert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet/KVIST, frå 2015 er det eit samarbeidsprosjekt med Norsk Forening for Medisinsk Fysikk, Norsk Onkologisk Foren…

 • Strålebehandling er ei avansert, teknisk behandlingsform. Kvar pasient får sitt eige skreddarsydde behandlingsopplegg ut frå sin diagnose og sjukdomstilstand.

 • Strålebehandling er ei kjede av handlingar som startar når det blir bestemt at pasienten skal ha behandling, og avslutta etter siste behandling (frå 1 til 39 behandlingar). For å sikre at strålebehandlinga blir gitt i høve til planlagd behandling, er…

 • «Vi vil skape positive haldningar til kvalitetssikring og bidra til auka kommunikasjon mellom stråleterapisentera og dei ulike faggruppene som er involverte i stråleterapi».

 • Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) driv tilsyn med alle sjukehus som gjev tilbod om stråleterapi i Noreg. Det er viktig at sjukehusa har sikre rutinar og kvalitetssystem og at dei som jobbar med strålebehandling ikkje vert utsett…

 • Årets møte fant sted 4.–5. november på Radisson Blu hotel på Gardermoen. 4. november var spesielt rettet mot diagnostikkfysikere. 5. november var rettet mot strålevernkoordinatorer i helseforetak og andre medisinske virksomheter med st…

 • Årets novembermøte fant sted 12.–13. november på Radisson Blu Hotel på Gardermoen. 12. november var spesielt rettet mot diagnostikkfysikere, mens 13. november var spesielt rettet mot strålevernkoordinatorer ved helseforetak eller røntgeni…

 • Årets møte hadde fokus på beredskap og medisinsk beredskap, blant annet i forhold til sikring av kilder i tilfelle en mulig terrorsituasjon. Novembermøtet er en møtearena og et diskusjonsforum mellom Strålevernet og strålevernsansvarlige ve…

 • Novembermøte 2009 – møtearena og diskusjonsforum mellom Strålevernet og strålevernansvarlige ved helseforetak og private røntgeninstitutter rundt strålevern og forvaltningsmessige spørsmål.

 • Orienterings- og diskusjonsmøte for sentrale strålevernsansvarlige 17.-18 november 2008, Gardermoen

Nyheter

Dokumenter