Søkeresultat for stikkord "Stråling i industri og forskning " (36 treff)

Artikler

 • Med en åpen radioaktiv kilde, mener vi et radioaktivt stoff i form av gass, væske eller fast stoff som ikke er innkapslet. Åpne radioaktive kilder har mange bruksområder, og enkelte bruksområder er underlagt krav om godkjenning etter § 8 i…

 • Verksemder som brukar strålekjelder som etter strålevernforskrifta § 12 er meldepliktig eller eventuelt etter krav som er sette i godkjenningane til den enkelte verksemda, må sende melding til Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (D…

 • Det finnes en rekke typer mobilt måleutstyr som anvender ioniserende stråling i form av røntgen-, gamma-, nøytron, alfa- eller betastråling. Felles for denne type måleutstyr, er at man utnytter den informasjonen som ligger i ulike stoffers evne til å…

 • Industriell radiografi er en metode for å undersøke et objekts materialegenskaper uten å endre eller ødelegge selve objektet. På engelsk kalles denne metoden for Non Destructive Testing (NDT).

Nyheter

Skjemaer

 • I henhold til forskriftens § 8 r) skal forhandlere av ioniserende strålekilder godkjennes av Statens strålevern. (kat. R)

 • Skjema som kan benyttes ved søknad om bestrålingsvirksomhet ved bruk av blodbestrålingsanlegg.

 • All bruk av kapslede radioaktive strålekilder med aktivitet større enn 2 x 106 unntaksgrensen i strålevernforskriftens vedlegg krever godkjenning i henhold til § 8 bokstav m). Dette gjelder uansett bruksområde for kilden, med mindre bruken ikke er dekket opp av andre bruksområder som også krever godkjenning (f.eks. industriell radiografi eller loggevirksomhet).

 • Bruk av åpne radioaktive kilder til sporundersøkelser utenfor laboratorium krever godkjenning fra Statens strålevern i henhold til forskriftens § 8 bokstav l). I slike undersøkelser brukes radioaktivt sporstoff til kartlegging av dynamiske egenskaper eller lekkasjetesting utenfor laboratorium. Eksempler på dette er grunnvannsundersøkelser, lekkasjetesting av rørsystemer og offshoreundersøkelser for kartlegging av strømningsforhold i oljereservoar.

 • Loggevirksomhet, dvs. bruk av strålekilder til kartlegging av strukturer rundt borehull, krever godkjenning fra Statens strålevern i henhold til forskriftens § 8.

 • Forskningsmessig strålebruk vil særlig være aktuelt på større forskningsinstitusjoner som universiteter og høgskoler, samt andre større virksomheter med forskningsaktiviteter der det brukes stråling i flere laboratorier og til flere formål. Krav om godkjenning gjelder all bruk av ioniserende strålekilder i forskningssammenheng, som bruk av åpne radioaktive kilder, kapslede radioaktive kilder, røntgenapparater o.l. Krav om godkjenning gjelder ikke bruk av ioniserende stråling i undervisning eller rutinemessig analyse.

 • Både virksomheter som skal utøve industriell radioagrafi og virksomheter som skal utføre vedlikehold av radiografiutstyr er underlagt krav om godkjenning under § 8 bokstav a) i forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Dokumenter

 • Bruk av industrielle kontrollkilder krever kunnskap om stråling og strålevern. Denne veilederen viser hvordan generelle krav i strålevernforskriften kan oppfylles for dette bruksområdet. Dette gjelder krav til godkjenning, melding, bruk, kompetanse, internkontroll, beredskapsplaner, kildeoversikt, tekniske krav til utstyr, merking, lagring, avhending av radioaktive kilder, dosegrenser, produsenter, forhandlere m.m. Revidert mai 2019.

 • I 2018 var det ingen alvorlege hendingar i Noreg, men det var nokre mindre hendingar som Strålevernet vart varsla om og handterte, blant anna kjelder på avvegar og innan medisinsk strålebruk. Ved fleire høver vart det målt svært små mengder radioaktivitet i lufta, men dei utgjorde ikkje nokon risiko for menneske eller miljø.

 • Revidert utgave fra 2018, om ikke-medisinsk bruk av åpne radioaktive kilder til forskning, undervisning og analyse. Veiledningen viser hvordan en del generelle krav i forskrift om strålevern og bruk av stråling kan oppfylles når åpne radioaktive kilder brukes i laboratorier til forsknings-, undervisnings- og analyseformål, samt ved omsetning av åpne radioaktive kilder til samme formål.

 • Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen industriell radiografi. Dette gjelder bl.a. krav til kompetanse, teknisk krav til utstyr og skjerming, dosegrenser og persondosimetri m.m. REVIDERT PER DESEMBER 2017.

 • Hva skal du gjøre dersom du oppdager en radioaktiv kilde?

 • Rapporten beskriver hvordan ulike typer strålekilder brukes i ulike samfunnssektorer som helsevesen, industri, forskning, telekommunikasjon mv. Rapporten gir noe av historikk, beskrivelse av utviklingstrekk, trender og strålevernsmessige utfordringer.

 • Blodbestrålingsanlegg som inneholder radioaktive kilder er blant landets kraftigste strålekilder. Som myndighet ønsker vi nå å fase ut denne type anlegg til fordel for tilnærmet risikofrie blodbestrålingsanlegg basert på røntgenteknologi.

 • I Norge er det hvert år 2–3 hendelser hvor radioaktive kilder kommer på avveier. Dette kan føre til store konsekvenser med fare for både mennesker og miljø. Radioaktive kilder ute av kontroll er ofte gamle kilder som ikke lenger er i bruk og som skal sendes tilbake til forhandler eller godkjent avfallsanlegg.

 • Revidert per 21. mars 2012. Veilederen viser hvordan en del generelle krav i forskrift om strålevern og bruk av stråling kan oppfylles ved bruk av industrielle kontrollkilder. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, bruk, kompetanse, internkontroll, beredskapsplaner, kildeoversikt, tekniske krav til utstyr, merking, lagring, avhending av radioaktive kilder, dosegrenser, produsenter, forhandlere m.m.

 • Denne publikasjonen er utgått og erstattet med Veileder 9.

 • Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) trådte i kraft 1. januar 2004. Som følge av dette skal samtlige norske forhandlere av ioniserende strålekilder være godkjent av Statens strålevern innen 1. januar 2006.