Søkeresultat for stikkord "Tannrøntgen" (17 treff)

Artikler

  • Stråledosen til pasienten frå dei ulike tannrøntgenapparata varierer mykje. Apparattype, storleik på strålefeltet som treff pasienten, apparatet sine innstillingar og storleiken på pasienten sitt hovud er med på å påverke stråledosen.

  • Her finner du en oversikt over de vanligste typene av tannrøntgenapparater som brukes i Norge og eksempler på hvordan de brukes. Vanlig tannrøntgen gir de laveste dosene til pasient, mens Cone Beam CT gir generelt de høyeste dosene.

Nyheter

Skjemaer

Dokumenter

  • Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur, skjerming, persondosimetri, dosegrenser, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk. REVIDERT JANUAR 2018

  • Veilederen viser hvordan krav i «Forskrift om strålevern og bruk av stråling» kan oppfylles innen odontologisk strålebruk. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning og/eller melding av strålekilder, berettigelse og optimalisering, romskjerming, vedlikehold og kvalitetskontroller, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk.

  • I 2015 og 2016 gjennomførte Statens strålevern tilsyn ved 16 tannlegeverksemder med kjeveortopedar (reguleringstannlegar). 14 av tilsyna var nettbaserte, eitt tilsyn var stadleg, medan eitt tilsyn vart gjennomført både nettbasert og stadleg.

  • All røntgenbruk, også røntgenundersøkelser med lave stråledoser, medfører risiko for pasient. Ved å bytte til rektangulær kollimering kan stråledosen til pasient reduseres med 50–80 %.

  • Høsten og vinteren 2014/2015 gjennomførte Statens strålevern tilsyn hos ni tannklinikker i utvalgte byer i Norges fire helseregioner. Hensikten var å se på hvordan klinikkene ivaretar strålevern og hvordan kravene i strålevernlovgivningen etterleves innen tannrøntgen.

  • Grunnet revidering av strålevernforskriften i 2011 er denne publikasjonen revidert. Revisjonen omfatter kun endring av paragrafer, slik at henvisningene er i overensstemmelse med gjeldene forskrift. Innholdet er det samme. Salg og bruk av CBCT er underlagt godkjenning av Statens strålevern. Dette innebærer bl.a. at virksomheter som ønsker å ta CBCT i klinisk bruk må tilknytte seg spesialistkompetanse innen radiologi, medisinsk fysiker samt at alle brukere av CBCT må inneha relevant og dokumenterbar kompetanse innen strålevern.

  • Statens strålevern har utført en kartlegging av røntgenbruk blant norske tannleger samt tilsyn og måleteknisk kontroll av røntgenapparatur.

  • Det er gjennomført ei spørjeundersøking blant alle tannlegar i Noreg som hadde registrert e-postadresse hos Den norske tannlegeforening (NTF). I tillegg er det gjennomført tilsyn, i form av intervju og måleteknisk kontroll, hos 21 tannlegar. Rapporten samanfattar resultata frå spørjeundersøkinga og funn frå tilsyna.