Stråleterapi

I behandling av kreft er stråleterapi/strålebehandling ein viktig bit. Føremålet med strålebehandlinga er å kontrollere eller å øydelegge kreftcellene. Stråleterapien vert gitt anten som einaste behandling, eller i kombinasjon med andre behandlingsformer, som kirurgi og/eller kjemoterapi. Behandlinga er lokal, det vil seie at strålinga berre vert retta mot området der kreftcellene er. Hensikta med behandlinga kan vere at pasienten skal verte frisk (kurativ behandling) eller behandlinga kan verte gitt som ein del av symptomforebygging og symptomlindring for pasienten (palliativ behandling).

 • Protonbehandling

  Protonbehandling

  Det er per i dag ikkje nokon som tilbyr protonbehandling i Noreg, men dette er ei behandlingsform som er på trappene. Slik det er i dag, vil pasientar som klart har nytte av denne behandlingsforma, verte sendt utanlands for å få behandling.

  Les mer »
 • Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

  Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

  Nasjonalt system for innføring av nye metoder ble etablert for å sikre at pasienter så raskt som mulig skal få tilgang til nye metoder som er trygge og som har dokumentert effekt. Det skal også sikre at metoder som ikke har nødvendig dokumentert effe…

  Les mer »
 • Intern strålebehandling

  Intern strålebehandling

  Intern behandling vert på fagspråket kalla brachyterapi. Ved slik terapi vert pasienten behandla med radioaktiv stråling.

  Les mer »
 • Ekstern strålebehandling

  Ekstern strålebehandling

  Ekstern strålebehandling vert gitt på eit apparat som vert kalla ein lineærakselerator. Denne maskina sender ut røntgenstråling med høg energi.

  Les mer »