Stråleterapi

I behandling av kreft er stråleterapi/strålebehandling ein viktig bit. Føremålet med strålebehandlinga er å kontrollere eller å øydelegge kreftcellene. Stråleterapien vert gitt anten som einaste behandling, eller i kombinasjon med andre behandlingsformer, som kirurgi og/eller kjemoterapi. Behandlinga er lokal, det vil seie at strålinga berre vert retta mot området der kreftcellene er. Hensikta med behandlinga kan vere at pasienten skal verte frisk (kurativ behandling) eller behandlinga kan verte gitt som ein del av symptomforebygging og symptomlindring for pasienten (palliativ behandling).

 • Stråleterapimøtet

  Stråleterapimøtet

  Norsk Stråleterapimøte har vore arrangert årleg sidan 2001. Tidlegare har det vore arrangert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet/KVIST, frå 2015 er det eit samarbeidsprosjekt med Norsk Forening for Medisinsk Fysikk, Norsk Onkologisk Foren…

  Les mer »
 • Individuelt tilpassa strålebehandling

  Individuelt tilpassa strålebehandling

  Strålebehandling er ei avansert, teknisk behandlingsform. Kvar pasient får sitt eige skreddarsydde behandlingsopplegg ut frå sin diagnose og sjukdomstilstand.

  Les mer »
 • Kvalitet og kontroll

  Kvalitet og kontroll

  Strålebehandling er ei kjede av handlingar som startar når det blir bestemt at pasienten skal ha behandling, og avslutta etter siste behandling (frå 1 til 39 behandlingar). For å sikre at strålebehandlinga blir gitt i høve til planlagd behandling, er…

  Les mer »
 • Kvalitetssikring i stråleterapi - KVIST

  Kvalitetssikring i stråleterapi - KVIST

  «Vi vil skape positive haldningar til kvalitetssikring og bidra til auka kommunikasjon mellom stråleterapisentera og dei ulike faggruppene som er involverte i stråleterapi».

  Les mer »