Stråling i industri og forskning

Bruk av stråling i industri og forskning krever kunnskap om stråling og strålevern. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet veileder virksomheter og fører tilsyn med deres strålebruk. Dette sikrer at krav til godkjenning, melding, bruk, kompetanse, internkontroll, beredskapsplaner, kildeoversikt, tekniske krav til utstyr, merking, lagring, avhending av radioaktive kilder, dosegrenser, produsenter, forhandlere m.m. oppfylles.
Virksomheter som bruker strålekilder er meldepliktig etter § 12 i strålevernforskriften eller etter krav satt i den enkelte virksomhets godkjenning, og må melde i fra til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om sin strålebruk. I mange tilfeller vil aktiviteter som innebærer ioniserende stråling kreve godkjenning. Virksomheter med strålebruk omfattet av § 8 i strålevernforskriften må søke DSA om godkjenning.
 • Bruk av åpne radioaktive kilder i industri og forskning

  Bruk av åpne radioaktive kilder i industri og forskning

  Med en åpen radioaktiv kilde, mener vi et radioaktivt stoff i form av gass, væske eller fast stoff som ikke er innkapslet. Åpne radioaktive kilder har mange bruksområder, og enkelte bruksområder er underlagt krav om godkjenning etter § 8 i…

  Les mer »
 • Mobilt måleutstyr med strålekilder

  Mobilt måleutstyr med strålekilder

  Det finnes en rekke typer mobilt måleutstyr som anvender ioniserende stråling i form av røntgen-, gamma-, nøytron, alfa- eller betastråling. Felles for denne type måleutstyr, er at man utnytter den informasjonen som ligger i ulike stoffers evne til å…

  Les mer »
 • Industriell radiografi

  Industriell radiografi

  Industriell radiografi er en metode for å undersøke et objekts materialegenskaper uten å endre eller ødelegge selve objektet. På engelsk kalles denne metoden for Non Destructive Testing (NDT).

  Les mer »