Stråling i industri og forskning

Bruk av stråling i industri og forskning krever kunnskap om stråling og strålevern. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet veileder virksomheter og fører tilsyn med deres strålebruk. Dette sikrer at krav til godkjenning, melding, bruk, kompetanse, internkontroll, beredskapsplaner, kildeoversikt, tekniske krav til utstyr, merking, lagring, avhending av radioaktive kilder, dosegrenser, produsenter, forhandlere m.m. oppfylles.
Virksomheter som bruker strålekilder er meldepliktig etter § 12 i strålevernforskriften eller etter krav satt i den enkelte virksomhets godkjenning, og må melde i fra til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om sin strålebruk. I mange tilfeller vil aktiviteter som innebærer ioniserende stråling kreve godkjenning. Virksomheter med strålebruk omfattet av § 8 i strålevernforskriften må søke DSA om godkjenning.