Straum og høgspent

Samfunnet vårt er i dag avhengig av stabil tilførsel av straum. Straumen blir brukt der folk bur og oppheld seg, noko som inneber at mange får høgspentanlegg tett innpå seg. Direktoratet for strålevern og atomtryggleik si oppgåve er derfor å forvalte dette fagfeltet slik at eksponeringa blir halden så låg som mogleg samtidig som behovet for sikker straumforsyning blir tilfredsstilt.

Det er ikkje dokumentert negative helseeffektar ved eksponering frå høgspentlinjer eller transformatorar.

 • Automatiske straummålarar

  Automatiske straummålarar

  Strålinga fra smarte straummålarar er kortvarig og svak - og ikkje helsefarleg.

  Les mer »
 • Høgspentleidningar og transformatorar

  Høgspentleidningar og transformatorar

  Rundt alle straumanlegg oppstår det elektriske og magnetiske felt, som samla blir kalla elektromagnetiske felt. Det helsemessige fokuset har vore knytt til magnetfeltet. I Noreg nyttar straumnett og elektriske anlegg ein frekvens på 50 Hz. Det er ikk…

  Les mer »
 • Straum og helseeffektar

  Straum og helseeffektar

  Det er ikkje dokumentert nokon negative helseeffektar ved eksponering for høgspentanlegg så lenge verdiane er lågare enn grenseverdien som er 200 mikrotesla (µT). Dette gjeld for vaksne og barn. I dagleglivet vil ingen bli eksponert for verdiar…

  Les mer »
 • Informasjon om straum- og høgspentanlegg

  Informasjon om straum- og høgspentanlegg

  Her finn du ei oversikt over kven som informerer om kva når det gjeld straum- og høgspentanlegg.

  Les mer »