Radioaktivitet i hjortedyr

Tilbake

Publisert 10.10.2013, oppdatert 21.12.2018 11:22

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet, Hjortedyr

Nivåene av radioaktivt cesium i elg, hjort, reinsdyr og rådyr varierer mellom ulike områder. Reinsdyr i Rondane/Dovre fikk mest radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykken. For tamreindriften i Oppland og Trønderlag er høye nivå av cesium-137 fortsatt et problem.

Reinsdyr fra Vågå tamreinlag samlet til slakting i desember 2005. Foto: Lavrans Skuterud, DSA.

Reinsdyr fra Vågå tamreinlag samlet til slakting i desember 2005. Foto: Lavrans Skuterud, DSA.

Rein

Etter atomprøvespringningene og Tsjernobyl-ulykken økte nivåene av radioaktivt cesium mer i reinsdyr enn i andre hjortedyr. Dette har sammenheng med at reinsdyrene hovedsakelig spiser lav om vinteren, og lav tar opp forurensning fra luften.

Lav inneholder ikke lenger like mye radioaktivt cesium på grunn av at laven som ble forurenset, er beitet ned. Nivået i reinsdyr har derfor også gått ned. I dag får reinsdyrene i seg minst like mye forurensning gjennom planter og sopp. Disse fortsetter å ta opp radioaktivt cesium fra jordsmonnet. Selv om innholdet av radioaktivt cesium i lav har gått ned er det derfor fortsatt høye nivå i reinsdyr i de mest forurensede områdene.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) samarbeider med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om overvåkning av cesium-137 i villrein i utvalgte områder.

Mer informasjon og oppdaterte data om utviklingen av radioaktivitet i villrein finnes på Miljøstatus.

DSA samarbeider med NINA også når det gjelder radioaktivitet i prøver av elg, hjort og rådyr i utvalgte kommuner i Norge hvert år. Det er stort sett noe lavere nivåer av cesium-137 i elg, hjort og rådyr sammenlignet med villrein. Det er imidlertid store variasjoner både mellom områder og år.

Reindriftsutøvere er spesielt utsatt

Radioaktive stoff i rein overføres til mennesker som spiser kjøttet. Det finnes kostholdsråd for personer som spiser store mengder reinkjøtt årlig. DSA følger spesielt utviklingen av radioaktivitet i reindriftsutøvere fra forurensede områder.

Hvert år kontrollerer Mattilsynet nivåene i tamrein som skal slaktes i utsatte distrikt. Hvis nivåene ligger over grenseverdien på 3000 Bq/kg blir det gjort tiltak for å redusere nivåene i dyr før slakting.