Radioaktivitet i sjøvann og sedimenter

Tilbake

Publisert 06.10.2013, oppdatert 21.12.2018 11:24

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet, Radioaktivitet i marint miljø

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) koordinerer årlige målinger av mange radioaktive stoffer i sjøvann og sedimenter langs norskekysten og i nære havområder. Det er flere kilder til radioaktiv forurensning i norske farvann, men nivåene i havet er generelt lave.
Prøvetaking av sjøvann. Foto: DSA.

Prøvetaking av sjøvann. Foto: DSA.

Største kilder til radioaktiv forurensning i vann og sedimenter

Radioaktive stoffer fraktes rundt med havstrømmene og kan transporteres over lange avstander. Mange av disse radioaktive stoffene som slippes ut kan tas opp i levende organismer som fisk, skalldyr og tang.

Norske hav- og kystområder inneholder radioaktiv forurensning fra hovedsakelig tre kilder:

  • Atmosfæriske atomprøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet
  • Utslipp fra reprosesseringsanlegg for brukt kjernebrensel i utlandet, særlig Sellafield
  • Utstrømning av forurenset vann fra Østersjøen, som fremdeles inneholder mye nedfall fra Tsjernobyl-ulykken 

Olje- og gassindustrien bidrar også til å øke nivåene av naturlige radioaktive stoffer, som radium og bly-210, i havet. Det finnes også naturlig radioaktivitet i havet.

Stort sett lave verdier

Nivåene i havet av menneskeskapt radioaktiv forurensing er generelt lave. Det skyldes både at utslipp er strengt regulert, og at de langtransporterte radioaktive stoffene i havet fortynnes sterkt i enorme vannmasser. Noen radioaktive stoffer lagres også i sedimentene, hvor de senere igjen kan frigjøres til vannet eller bunndyr.

Se vår side på Miljøstatus for mer informasjon om nivåene av radioaktivitet i sjøvann.

Overvåkning av radioaktive stoffer

I overvåkningen av sjøvann og sedimenter tar vi rutinemessig prøver langs norskekysten og på Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen, Svalbard og i nære havområder som Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Vannprøvene analyseres for innhold av de radioaktive stoffene cesium-137, technetium-99, strontium-90, americium-241 og plutonium-239+240. Noen prøver blir også analysert for naturlige radioaktive stoffer som radium og polonium-210.

Konsentrasjon av cesium og technetium i sjøvann 2010-2012

Konsentrasjon av cesium og technetium i sjøvann 2010-2012