Måling av radon i boliger

Tilbake

Publisert 20.06.2017, oppdatert 15.11.2019 15:16

Stikkord: Radon, Radonmåling

Vi anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften.

Slik måler du radon

 • Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.
 • Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.
 • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.
 • Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere for å sammenligne blant annet pris. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester.
  Bransjeforeningen Norsk Radonforening har en oversikt over medlemmer på sine hjemmesider, men det finnes også andre firmaer. DSA fører ingen godkjenning og anbefaler ikke et firma fremfor et annet. DSA selger heller ikke radonmålinger. 
 • Du trenger ikke ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, det gjør du selv. Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret.
 • Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.
  Undersøk om målingene følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger. Du kan stille følgende kontrollspørsmål som du bør få ja på:
  • Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger?
  • Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder?
  • Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset?
  • Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte?
  • Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger?
  • Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling?
 • Noen steder kan du kjøpe radonmålinger gjennom kommunen, ofte til en fordelaktig pris. Undersøk dette med din kommune. 

Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden.

Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden.

DSAs måleprosedyre for radon i boliger

DSA har fastsatt en måleprosedyre for radon i boliger. Når du bestiller en måling fra et firma anbefaler vi at du forsikrer deg om at de følger måleprosedyren. For utleieboliger, som er omfattet av krav i strålevernforskriften, vil en måling utført etter prosedyren kunne brukes som dokumentasjon på radonnivået. For boliger ellers er prosedyren å anse som en anbefaling.

Radonmåling med sporfilm

En sporfilm må ligge i samme rom og på samme sted i måleperioden. Typisk koster to sporfilmer 400-600 kroner, men prisene varierer. Sporfilmer kan du få tilsendt i posten, og du plasserer de ut selv. Du trenger én sporfilm for hvert rom du ønsker å måle. Siden du bør måle i minst to oppholdsrom i boligen din, trenger du minst to sporfilmer. En sporfilm må ligge i samme rom og mest mulig i ro, i måleperioden.

Etter at målingen er gjennomført, sender du sporfilmene tilbake til firmaet du kjøpte dem av. Når filmene er analysert, får du en målerapport med resultater og utregnede årsmiddelverdier. Målerapporten er dokumentasjon på målingen. Laboratoriet som analyserer sporfilmene, er ansvarlig for kvalitetssikring av målingen.

DSA anbefaler ikke et firma fremfor et annet, og det finnes ingen offentlig godkjenningsordning for firmaer som selger målinger. Vi anbefaler at du undersøker med flere firmaer, blant annet for å sammenligne kvalitet og pris. Husk at siden sporfilmer kan sendes i posten, så det er ikke så viktig hvor firmaet du bestiller fra er lokalisert.

Radonmåling med elektronisk apparat

Det finnes flere ulike elektroniske apparater som måler radon. Fremgangsmåten for å måle med et slikt måleapparat er den samme som ved sporfilmmålinger. Du måler i minst to oppholdsrom i boligen og i minst et rom per etasje. I hvert rom som skal måles, må du ha det elektroniske apparatet plassert i minimum to måneder. Etter endt måleperiode kan årsmiddelverdien beregnes på grunnlag av måleresultatet.

Bruk av et elektronisk apparat stiller noen krav til forbrukeren, som selv har ansvar for

 • å sette seg inn i hvordan apparatet fungerer slik at målingene blir riktige 
 • at apparatet er kalibrert, det vil si viser riktige verdier 
 • å beregne årsmiddelverdi 
 • å finne en tilfredsstillende måte å dokumentere resultatet på der dette er nødvendig (for eksempel i utleieboliger)

Elektroniske apparater har fordeler som at de kan brukes gjentatte ganger, du kan følge med på hvordan radonkonsentrasjonen endrer seg i måleperioden, og på en del apparater kan denne informasjonen hentes ut i ettertid.

DSA har ingen godkjenningsordning for elektroniske måleapparater og anbefaler ikke noen fremfor andre.

Radonmåling i boligblokker

Bor du i boligblokk, anbefaler DSA følgende: Alle som bor i en leilighet med bakkekontakt eller i etasjen over dette, bør måle radon. Det måles i minimum to oppholdsrom i hver leilighet. Med bakkekontakt menes leiligheter der gulv og/eller en eller flere vegger har kontakt med bakken. Dersom en bygning for eksempel er bygget i en skråning, kan flere etasjer ha kontakt med bakken.

Radonnivåene avtar vanligvis med høyden, og sannsynligheten for høye nivåer er derfor mindre jo høyere opp du kommer. Leiligheter i øvrige etasjer trenger derfor ikke måles dersom ikke spesielle forhold tilsier dette. Eksempler på spesielle forhold er at det er kjent at naboleiligheter har målt høye radonnivåer eller at blokken ligger i et kjent radonutsatt område. Dersom du er i tvil, er det enkleste å gjøre en måling.

Alternativt kan et borettslag/sameie eller annen eier av en boligblokk måle blokken som en helhet. Da anbefales følgende: Alle leiligheter som har kontakt med bakken måles. Videre oppover i etasjene bør et representativt utvalg av leilighetene måles. Det måles i minimum to oppholdsrom i hver leilighet. Dersom en måling av blokken som helhet er utført på anbefalt måte og viser at radonnivåene er lave, kan man anta at nivåene er lave også i de leilighetene som ikke er målt.

Bor du i leilighet med bakkekontakt eller i leilighet i etasjen over dette, bør du måle radon. På figuren er de leilighetene som bør måles markert med M. Dersom et borettslag/sameie eller annen eier av en boligblokk ønsker å foreta radonmåling i blokken som helhet bør leiligheter med bakkekontakt måles og et utvalg leiligheter i øvrige etasjer. Illustrasjon: Inger Nergaard, DSA.

Bor du i leilighet med bakkekontakt eller i leilighet i etasjen over dette, bør du måle radon. På figuren er de leilighetene som bør måles markert med M. Dersom et borettslag/sameie eller annen eier av en boligblokk ønsker å foreta radonmåling i blokken som helhet bør leiligheter med bakkekontakt måles og et utvalg leiligheter i øvrige etasjer. Illustrasjon: Inger Nergaard, DSA.