Industriell radiografi

Tilbake

Publisert 18.09.2013, oppdatert 27.12.2018 13:22

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Industriell radiografi er en metode for å undersøke et objekts materialegenskaper uten å endre eller ødelegge selve objektet. På engelsk kalles denne metoden for Non Destructive Testing (NDT).

Industriell radiografi innebærer bruk av sterke strålekilder, ofte i åpne industrilokaler eller utendørs. Det brukes både radioaktive kilder, røntgenapparater og akseleratorer. Virksomheter som bedriver industriell radiografi må ha godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i tråd med strålevernforskriftens § 8 bokstav a). I Norge finnes det mer enn 70 firma som er godkjent for å drive med industriell radiografi.

Krav i godkjenningen

En virksomhet som blir godkjent for å drive industriell radiografi, vil motta et godkjenningsbrev som inneholder konkrete krav til virksomheten. Følgende krav stilles normalt i godkjenningen:

 • Krav om sertifiserte operatører. Normalt vil Strålevernet kreve at det skal være minst 2 personer ved industriell radiografi utenfor lukkede røntgenrom, der én må ha dokumentert kompetanse som sertifisert arbeidsleder og én må kunne dokumentere kompetanse som sertifisert operatør. Ved radiografi i lukket installasjon som for eksempel en røntgenbunker, er det tilstrekkelig med én person i form av sertifisert arbeidsleder.

  Begrepene sertifisert arbeidsleder og sertifisert operatør innebærer kompetanse på ulike nivåer og er nærmere beskrevet i veileder 1 om industriell radiografi. Veileder 1 inneholder også tekniske krav til lukkede røntgenrom.

  Dokumentasjon på arbeidsleders kompetanse må foreligge i form av akkreditert strålevernssertifikat, mens dokumentasjon for operatør må foreligge som akkreditert sertifikat eller annen form for kompetansebevis utstedt av nasjonal strålevernsmyndighet
 • Krav om årlig vedlikehold av gammaradiografiutstyr, utført av godkjent forhandler eller vedlikeholdsfirma.
 • Krav om maksimal kildeaktivitet på:
   Co-60: 400 GBq
   Ir-192: 1500 GBq
   Se-75: 3000 GBq
 • Krav om at alle røntgenapparater og gammaradiografibeholdere meldes til Strålevernet. Navneendring på bedriften, bytte av strålevernkoordinator, endret kontaktinformasjon og eventuelt andre endringer av strålevernmessig betydning må også meldes til DSA.

Melding av strålekilder og gammaradiografibeholdere foregår ved bruk av DSA sitt meldesystem for strålekilder.  

Trenger du godkjenning?

Bruk av gammakilder og røntgenapparater til kontroll av materialdefekter som dårlige sveiseskjøter og sprekkdannelser er strålebruk som krever godkjenning. Bruk av akseleratorer til trailerkontroll ved grensepasseringer omfattes også av begrepet industriell radiografi, og vil dermed kreve godkjenning. På illustrasjonen under er det vist en typisk radiografisituasjon, der det brukes en gammakilde for å kontrollere en sveiseskjøt på et rør.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.

Industriel radiografi. Illustrasjon: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Industriel radiografi. Illustrasjon: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Strålekilden og strålevern

Ved gammaradiografi vil strålekilden være en radioaktiv kilde, for eksempel iridum-192. Under lagring og transport skal kilden være plassert i tilhørende skjermingsbeholder som vist på figuren. Under bruk vil kilden sveives fram i bestrålingsposisjon ved hjelp av en mekanisk sveiv, og den sveives tilbake i skjermet posisjon etter bruk.

Radiografiaktiviteten foregår ofte utenfor skjermede røntgenrom og utendørs, slik som vist på Illustrasjonen over. Området rundt må da sperres av med merkebånd, og doseraten utenfor det avsperrede området skal ikke overstige 7,5 µSv/time. Doseraten skal kontrolleres av operatørene med en håndmonitor. For å overholde dette avsperringskravet er det spesielt viktig at primærstrålen fra den radioaktive kilden eller røntgenapparatet er avskjermet, fordi stråleintensiteten her er størst. Også utenfor primærstrålen vil det være stråling, såkalt spredt stråling eller sekundærstråling, men intensiteten vil imidlertid være ned mot én hundredel av primærstråleintensiteten.

En radioaktiv kilde kan aldri slås av, og etter avsluttet eksponering skal kilden derfor sveives tilbake til skjermingsbeholderen. Operatørene skal kontrollere med håndmonitor at kilden virkelig er brakt tilbake i skjermet posisjon. Et røntgenapparat slutter å stråle når strømmen er avslått og trenger ingen spesiell skjermingsbeholder.

Illustrasjonen under viser et komplett sett med gammaradiografiutstyr:

Gammaradiografiutstyr. Illustrasjon: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Gammaradiografiutstyr. Illustrasjon: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet