Mobilt måleutstyr med strålekilder

Tilbake

Publisert 18.09.2013, oppdatert 27.12.2018 13:20

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Det finnes en rekke typer mobilt måleutstyr som anvender ioniserende stråling i form av røntgen-, gamma-, nøytron, alfa- eller betastråling. Felles for denne type måleutstyr, er at man utnytter den informasjonen som ligger i ulike stoffers evne til å absorbere eller reflektere stråling. Strålekildene som benyttes er som regel små og bygd inn i måleinstrumentene.
Mobile kilder. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Mobile kilder. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Krav som gjelder ved anskaffelse av mobile strålekilder

Normal bruk av slikt måleutstyr gir lav risiko for høye stråledoser. Anskaffelse av mobile strålekilder krever derfor vanligvis kun at det sendes melding til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Melding kan sees på som en forenklet søknad om godkjenning.

Brukeren skal motta en bekreftelse på meldingen fra DSA før det er tillatt å anskaffe og ta i bruk instrumentet. Forhandlere av strålekilder skal forsikre seg om at kunden har mottatt bekreftelse på melding eller godkjenning fra DSA før en handel finner sted.

Melding av strålekilder gjøres via DSA sitt meldesystem for strålekilder. Brukeren må i tillegg sørge for å innrette sin bruk i henhold til strålevernforskriften.

Statens strålevern tilbyr rådgivning til alle som har spørsmål angående strålevern og aktuelt regelverk.

Bruk av mobile strålekilder utenfor laboratorier – feltmålinger

Nedenfor gis en beskrivelse av to ulike typer bærbare måleinstrumenter som benyttes til feltmålinger, det vil si målinger utenfor laboratorier.

Eksempel 1: Instrument for måling av tykkelse og fuktighet i veidekker
Det bærbare instrumentet har små kapsler med radioaktivt stoff innebygd, og når målingene pågår er instrumentet plassert på veidekket. Vanligvis benyttes radioaktivt cesium og americium som strålekilder. Strålekildene kan enten være plassert i selve instrumentet eller de kan føres ned i veidekket. Strålingen som treffer detektoren vil gi informasjon som kan benyttes til å bestemme tykkelse og fuktighetsinnhold i veidekket.

Under bruk vil det alltid være noe stråling fra et slikt instrument, men strålenivået avtar raskt med avstanden til instrumentet. Unødig opphold tett inntil instrumentet bør derfor unngås når det er i bruk.

Eksempel 2: Røntgenfluorescens analysator
Dette er små, håndholdte instrumenter for elementidentifikasjon, det vil si analyse av hvilke grunnstoffer som finnes i en prøve. Måleprinsippet er basert på at man ved hjelp av ioniserende stråling eksiterer atomene i det ukjente stoffet. Stoffet vil etterpå sende ut karakteristisk røntgenstråling, røntgenfluorescens, som kan analyseres i instrumentet. Den tilbakesendte strålingen vil kjennetegne de enkelte grunnstoffene i prøven, og kan nærmest sees på som et fingeravtrykk av materialet den måler.

I slike instrumenter benyttes strålekilder med svært lavenergetisk røntgen- eller gammastråling, da disse er best egnet for å skape røntgenfluorescens. Når instrumentet ikke er i bruk, vil strålenivået på utsiden av instrumentet knapt være målbart. Under bruk kan hendene til operatør kun utsettes for meget små stråledoser. Strålenivået er typisk mindre enn 1 µSv/time.