Informasjon til kommunale tilsynsmyndigheter

Tilbake

Publisert 18.09.2013, oppdatert 14.11.2019 14:09

Stikkord: Solarium

Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med solarier i Norge, jfr. strålevernforskriften § 60.

Over halvparten av norske solarier har vist seg å være for sterke når de har blitt målt. Hvor sterk UV-strålingen fra solariene kan være er nedfelt i strålevernloven og strålevernforskriften. I tillegg til kravet om hvor sterk stråling solariene kan avgi, er det også en rekke andre krav som stilles til de som tilbyr solarium til kosmetisk formål. Disse kravene har vist seg å være bedre oppfylt i kommuner der det har vært gjennomført tilsyn. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) oppfordrer derfor alle kommuner til å gjøre tilsyn med solariene i sin kommune, og fortrinnsvis også måle strålingsnivået i solariene. Måleapparat kan lånes fra DSA.

Råd og veiledning fra DSA

DSA anbefaler å bruke våre nettsider aktivt og følge med på nyheter her og i nyhetsbrevene vi sender ut. DSA kan gi råd når det er tvil om gjeldende krav eller ved tekniske spørsmål.

Ta kontakt for å registrere deg som kommunens kontaktperson for solarietilsyn, dersom du ikke er registrert allerede, for å motta e-post som vi sender ut når det er noe nytt å informere om.

Instruksjonsfilmer i solarietilsyn

 • Filmen «Kurs i solarietilsyn» gir en innføring i solarietilsyn i henhold til strålevernforskriften og er beregnet for kommunalt tilsynspersonell. Kurset er utarbeidet og presentert av DSA. 
 • Demonstrasjonsfilmen "Solarietilsyn" viser en praktisk gjennomføring av et solarietilsyn, inkludert målinger av UV-strålingen fra et solarium. Demonstrasjonen er en del av filmen «Kurs i solarietilsyn» for kommunale tilsynspersonell, og det er utarbeidet og presentert av DSA.

NB! Instruksjonsfilmene er laget i 2012, og er derfor ikke oppdatert med hensyn til betjeningskravet som er opphevet og de nye reglene for alderskontroll, bestått kunnskapsprøve og informasjon til kundene som gjelder fra hhv. 1.1.2017, 1.1.2016 og 1.1.2015.

Nyttig materiell vedrørende tilsyn av solarier

Hva det skal føres tilsyn med

Det er en rekke krav som skal oppfylles av eierne av solarier, og som det dermed skal føres tilsyn med. Se Informasjon til eier av solarium og Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium (Veileder 3).

DSA er behjelpelig dersom det er tvil om solarier, rør og lamper er tillatt - eller det er spørsmål om tolkning av forskriftskravene.

Fremgangsmåte ved tilsyn

Her er en kort oversikt over nyttige tips til deg som skal føre tilsyn.
 
Før tilsynsbesøk:

 • Skaff oversikt over solarievirksomheter i din kommune (solsentre, treningsstudioer/svømmehaller, hotell, frisører osv.):
 • Kommunen må selv velge omfang og fremgangsmåte ved tilsyn:
  • Tilsyn kan utføres som et prosjekt der alle virksomheter inkluderes ca. hvert tredje år, ved oppstart av nye virksomheter og/eller som stikkprøver 
  • Vurder om det er hensiktsmessig å varsle tilsyn på forhånd eller om det bør gjennomføres uvarslede tilsynsbesøk
  • Alle aktuelle virksomheter kan på forhånd tilskrives med henvisning til regelverk, meldeplikt og hvor de finner informasjon, eller man kan ta alt dette ved et uvarslet tilsynsbesøk 
  • Virksomheten kan bes om å sende inn opplysninger etter hvilke krav som skal tilfredsstilles, inklusive type solarier og rør/lamper, kopi av meldeskjema, og sende kopi av hele eller deler av internkontrollsystemet

Ved tilsynsbesøk:

 • Ved varslet tilsyn: Be om at eier eller kontaktperson er tilstede og beskriv hensikt, omfang og hjemmel for tilsynet i varselbrevet
 • Ved uvarslet tilsyn: Lever et brev eller informer muntlig om hensikt, omfang og hjemmel for tilsynet
 • På tilsynsbesøk bør man gå gjennom alle punktene beskrevet i avsnittet Hva skal det føres tilsyn med over. Som hjelp kan du bruke et av tilsynsskjemaene vi har lagt ut i avsnittet Nyttig materiell vedrørende tilsyn av solarier over
 • Det kan være lurt å ta med kamera og lommelykt, i tillegg til nyttig informasjon som kopi av Veileder 3, advarselsplakat og merkekrav 
 • Når dere måler UV-strålingen, følg bruksanvisningen nøye
 • Ved ubetjente virksomheter bør du være nøye med å notere eventuelle opplysninger om stedets eier og/eller kontaktperson slik at tilsynsrapport kan sendes til rette vedkommende, og eier dersom UV-måling viser at solarier må stenges med umiddelbar virkning

Etter tilsynsbesøk:

 • DSAs solarieliste inneholder opplysninger om solarier og rør/lamper er tillatt. Man kan spørre eier, som har plikt til å gi alle opplysninger, eller Solarieforeningen. Man kan også ta kontakt med DSA for ytterligere hjelp. 
 • Tilsynsrapport 
  • Ta med alle observerte feil og mangler, og oppgi alvorlighetsgrad i form av alvorlige avvik, avvik og anmerkninger 
  • Gi virksomheten muligheter til å gi tilbakemelding ved feil og mangler i rapporten og be om dokumentasjon dersom noe er uklart 
  • Informer om hvor de kan finne nødvendig informasjon og hvor de kan få hjelp 
  • Det kan samtidig varsles om at pålegg vil bli gitt (vedtak om retting) dersom det er vesentlige brudd på forskriften 
  • Det bør informeres om at virksomheten kan bli pålagt å dekke utgifter når kommunen må gjennomføre nytt tilsyn, målinger eller annet, for å sjekke om brudd på strålevernforskriften er rettet opp
  • Send kopi av rapporten til DSA (eventuelt legg ved oversikt over observerte solarier og rør/lamper dersom dette ikke er med i rapporten)
 • Pålegg om retting/vedtak om retting og evt videre sanksjoner
  • Ved manglende oppfyllelse av krav i strålevernforskriften, må tilsynsmyndigheten alltid gjøre en vurdering av hvor alvorlig overtredelsen er og tilpasse type reaksjon og frist for å rette opp avviket utfra alvorlighetsgraden og hva som er rimelig tid for å kunne få rettet avviket.
  • For å gjøre denne vurderingen enklere for dere i kommunene som driver med solarietilsyn samt sikre en mest mulig lik reaksjon på samme type brudd på regelverket i kommunene, har DSA utformet retningslinjer for hvordan ulike brudd på regelverket for solarier kan håndteres, se fila «Retningslinjer for reaksjoner ved brudd på regelverk for solarier» (pdf).

Ønsker kopi av rapporter

DSA ønsker kopi av tilsynsrapporter, men ikke videre saksgang. Det er fint om rapporten inneholder hvilke solarier og rør/lamper som er observert, betjeningsgrad, adresse og/eller kommune der solstudioet befinner seg. Dersom dere måler strålingen i solariene, ber vi om å få tilsendt måleresultatene. Det bør også oppgis ekvivalenskode og ekvivalenskodeintervall for hhv. rørene og solariene.

Maler som kan brukes ved tilsyn:

 • Varsel om tilsyn – Word – pdf
 • Tilsynsrapport – Word – pdf
 • Oversendelsesbrev for tilsynsrapport og varsel om pålegg – Word  – pdf
 • Vedtak om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt – Word  – pdf 
 • Vedtak om tvangsmulkt – Word  – pdf 

Utdypende informasjon om solarietilsyn

Nyhetsbrev til kommunale tilsynsmyndigheter