Informasjon til eier av solarium

Tilbake

Publisert 07.04.2016, oppdatert 09.04.2019 12:34

Stikkord: Solarium

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er ansvarlig myndighet for stråling fra solarier i Norge, og solarier er regulert av strålevernforskriften, som er hjemlet i strålevernloven. Kravene i strålevernforskriften gjelder for alle «virksomheter som tilbyr soling i solarium», enten dette er i et solstudio, som del av annen virksomhet, eller ved utleie til privatpersoner eller arbeidsplasser. Dette omfatter også virksomheter som leier solarium av andre virksomheter, og deretter tilbyr soling til andre. Annen virksomhet kan være treningsstudio, hotell eller lignende.

Veileder til solstudioeiere og virksomheter som tilbyr soling i solarium (Veileder 3) beskriver forskriftskravene for deg, og vi anbefaler at du som eier av solarium leser denne nøye.

18-års aldersgrense og system for alderskontroll

Siden 1. juli 2012 har det ikke vært lov å tilby solarium til personer under 18 år i Norge, og fra og med 1. januar 2017 må virksomheten ha et tilfredsstillende system for alderskontroll (jf. strålevernforskriften § 37). Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:

 • Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
 • Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.
 • Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

Virksomheten skal redegjøre for systemet i sin melding til DSA, jf. § 13. Systemet skal ivareta brukernes personvern. Se Meldeplikt for virksomheter og solarier.

StrålevernInfo 3:2016 «Nye regler for solarievirksomheter» beskriver eksempler på hvordan kravene til system for alderskontroll kan oppfylles i praksis.

Krav til bestått kunnskapsprøve

Fra 1. januar 2016 gjelder følgende (jf. strålevernforskriften § 38):

 • Virksomheten skal sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av DSA. Bestått prøve har en gyldighet på fem år.

Informasjon om denne kunnskapsprøven, «Solarieprøven», finner du på http://www.solarieprøven.no. Der finner du også «Solarieopplæringen», som er et nettbasert, frivillig selvstudium som inneholder alt du trenger for å bestå «Solarieprøven». Opplæringen og prøven er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk.

Følgende personer er å betrakte som ansatte med kundekontakt og må følgelig ha bestått Solarieprøven (listen er ikke uttømmende):

 • Alle som jobber i resepsjon eller liknende på treningssentre/svømmehaller/hotell/bensinstasjoner osv., og som har naturlig mulighet for kommunikasjon med solariekunder. Det anses ikke tilstrekkelig at de ansatte kun henviser til et telefonnummer for solingsspørsmål.
 • Den/de som foretar alders- og/eller adgangskontroll eller gir ut informasjon til solariebrukerne ved arbeidsplasser der solarium tilbys til de ansatte, som for eksempel sykehjem og liknende. De tilfeller hvor alders- og adgangskontroll og informasjon til bruker er ivaretatt av en elektronisk løsning, er det kun personen som er ansvarlig for daglig drift som skal ha bestått «Solarieprøven».
 • Den/de som er satt opp som lokal kontaktperson for solariekunder i ubetjente solstudioer, f.eks. gjennom oppslag i lokalet eller i elektronisk løsning.

Den som er ansvarlig for daglig drift av solariet, altså den som er ansvarlig for at alminnelig/mindre vedlikehold, daglig kontroll med/ettersyn av solariene, skifte av rør og liknende blir utført, skal også ha gjennomført Solarieprøven. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at utleier/eier av solariet har tatt Solarieprøven dersom leietaker/tilbyder av solarium faktisk er den som etterser og gjør mindre vedlikehold på solariet i det daglige.

   Andre krav til solariet og virksomheten

   Tekniske krav:

   Informasjon til kunde:

   Fra 1.1.2015 er det et krav i strålevernforskriften som sier at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk» (jf. strålevernforskriften § 38). DSA har i den forbindelse utarbeidet informasjonsmateriell i samarbeid med Kreftforeningen, Forbrukerrådet og Norsk Solarieforening i form av en informasjonsbrosjyre, der solariekunden bl.a. bestemmer sin egen hudtype ved å svare på noen enkle spørsmål, for så å lese om relevante risikofaktorer ved solariebruk for sin hudtype.

   For at kravet skal anses som oppfylt, må brosjyren formidles til hver enkelt kunde ved at en papirbrosjyre deles ut, eventuelt at den ligger tilgjengelig i solingslokalet slik at kunden kan ta denne med seg, eller ved at informasjonen distribueres til kundene elektronisk/er tilgjengelig i elektronisk løsning (f.eks. i samme system som for elektronisk adgangskontroll, for de som benytter dette). Dersom virksomhetene ønsker å gi kunden informasjonen gjennom et annet medium, som for eksempel video eller interaktiv film, er dette mulig, så lenge informasjonen er lett tilgjengelig for den enkelte kunde.

   I tillegg skal det, for hvert solarium, finnes bruksanvisning og anbefalinger om solingstider tilgjengelig for kunden og det skal henge oppslag/plakat med advarselstekst og verneregler utarbeidet av DSA synlig i solingslokalet. Plakat og informasjonsbrosjyre skal til sammen gi kundene den informasjonen som er nødvendig for at de skal kjenne til relevante risikofaktorer ved bruk av solarium og kunne sole seg på en tryggest mulig måte. Fra 1.1.2017 er det obligatorisk å bruke DSAs versjon av denne plakaten, og det skal ikke være andre oppslag som tar oppmerksomheten bort fra den obligatoriske advarselsteksten (jf § strålevernforskriften 38).

   De som ønsker innholdet i informasjonsbrosjyren til bruk i elektronisk løsning, bes ta kontakt med DSA for å få tilsendt materialet i egnet filformat.

   DSA har fått trykket opp en del eksemplarer av informasjonsbrosjyren (i begrenset opplag). Disse kan bestilles av små og mellomstore solarievirksomheter, så langt lageret rekker. Send bestillingen på e-post til solarier@dsa.no, og husk å oppgi leveringsadresse og ønsket antall.

   Administrative krav:

   • Virksomheten og solariene må meldes til DSA. Dette gjelder både nye virksomheter og eksisterende som ikke har meldt virksomheten etter at meldeplikten ble innført etter 1. januar 2004. Se Meldeplikt for virksomheter og solarier. Fra 1.1.2017 må meldingen inkludere en redegjøring for systemet virksomheten har for kontroll av kundens alder.
   • Virksomheten må ha et fungerende internkontrollsystem, personellet må få tilstrekkelig opplæring og det skal være skrevne prosedyrer og arbeidsinstrukser.
   • Virksomheten må legge frem de opplysninger og den dokumentasjon som det blir spurt om ved tilsyn, blant annet kopi av meldeskjema og eventuelle dispensasjoner. Virksomheten må gjøre det enkelt å kontrollere type rør og solarier, for eksempel skal alle rør monteres slik at det er enkelt å lese av navn og ekvivalenskode. Kommunen eller DSA kan komme på uanmeldt tilsynsbesøk dersom de finner det nødvendig. Virksomheten kan bli pålagt å dekke utgifter når kommunen eller DSA må gjennomføre nytt tilsyn, målinger eller annet for å sjekke om brudd på strålevernforskriften er rettet opp.