Tilskudd fra handlingsplanen for atomsaker

Tilbake

Publisert 08.01.2019, oppdatert 08.01.2019 15:23

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Utenriksdepartementet (UD) har i belastningsfullmakt til Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA) delegert forvaltningen av tilskuddsmidler knyttet til regjeringens handlingsplan for atomsikkehet og miljø. DSA er dermed rette instans for søknader, rapportering og henvendelser vedrørende forvaltning av tilskuddsmidler over atomhandlingsplanen.

Målet med ordningen er å bidra til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, samt hindre at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier.

Målformuleringer og tiltaksområder i atomsikkerhetssamarbeidet er nærmere beskrevet i Regjeringens gjeldende handlingsplan for atomsikkerhet og miljø. DSA vurderer søknadene i henhold til retningslinjene i atomhandlingsplanen og i tråd med årlig belastningsfullmakt for kap.post 118.70, tildelingsbrev for DSA og føringer i Utenriksdepartementets Prop 1S. DSA kan innhente råd fra relevante departementer og fagorganer.

Potensielle tilskuddsmottakere er offentlige og private aktører herunder sivile samfunnsorganisasjoner, med aktivitet innenfor handlingsplanens geografiske og tematiske virkeområde. Søkere må være etablert i Norge.

Aktuelle frister

  • Søknadsfrist 15. februar (søknader som kommer etter fristen vil bli vurdert dersom det er midler tilgjengelig)   
  • Framdriftsrapport 1. september for gjeldende år
  • Årsrapport 15. februar påfølgende år
  • Sluttrapport innen seks måneder etter prosjektets avslutning
  • Ubrukte midler fra tilskuddet innbetales innen seks måneder etter prosjektets avslutning - gjelder også renteinntekter

Dersom fristene ikke kan overholdes, må det omgående søkes om utsettelse med skriftlig begrunnelse.

Utfylte skjema sendes til dsa@dsa.no. Vennligst merk e-posten med Tilskudd over Atomhandlingsplanen

DSA gjør oppmerksom på at vi i henhold til arkivforskriften er pålagt å registrere søknader i vår offentlige journal. Søknaden er etter offentlighetsloven åpen for innsyn fra enhver, men taushetsbelagt informasjon vil sladdes før kopi av dokumentet utleveres.

Vedtak vedrørende tilskudd regnes som enkeltvedtak og kan påklages til Utenriksdepartementet i henhold til Forvaltningslovens kap. VI.