Abonnement og engangsmåling med persondosimeter

Tilbake

Publisert 12.08.2016, oppdatert 21.12.2018 11:03

Stikkord: Persondosimetri

Persondosimetritjenesten ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) tilbyr løpende abonnement og engangsmålinger av helkroppsdose (Hp[10]) og huddose (Hp[0,07]).

Dosimeteret som benyttes er TLD-basert, og måleperioden er normalt to måneder. Inkludert i tjenestene er klargjøring av dosimetre, utsending, avlesning, rapportering og arkivering av doseresultatene for den enkelte bruker. Minste rapporterte dose per måleperiode er 0,1 mSv.

Abonnement på persondosimeter

Løpende abonnement er den vanligste tjenesten, og det som er aktuelt for de fleste virksomhetene. Denne tjenesten sørger for persondosimeter til de arbeidstakerne i virksomheten som blir eksponert for ioniserende stråling i sitt arbeid. Virksomheten abonnerer på et visst antall dosimeter for sine ansatte som er yrkeseksponerte.

Utsending, retur og avlesning av dosimeterkort

Dosimeterkortene klargjøres ved DSA og sendes ut til brukerne etter fastsatte måleperioder. Før en måleperiode er over, vil kundene få tilsendt nye dosimeterkort. Hvert dosimeterkort er tilknyttet en bestemt bruker, og det følger med lister over dosimetrene og brukerne.

Kunden/virksomheten må selv bytte ut de brukte dosimeterkortene med nye, og returnerer de brukte kortene til DSA for avlesning. Når dosimetrene blir returnert, blir de avlest og dosene beregnes.

Måleperiode

Måleperioden vil normalt være to måneder, men dette kan variere fra en til tre måneder.

Doserapport og oppføling av doser

Resultatet av målingene blir rapportert tilbake til virksomheten i form av doserapporter. Virksomheten må gjøre resultatene kjent for de ansatte. Det er alltid arbeidsgiver som er ansvarlig for oppfølgingen av doser til egne ansatte. Ved behov kan det søkes råd og informasjon fra DSA.

Minste rapporterte dose per måleperiode er 0,1 mSv. Bakgrunnskorreksjonen er på 4 μSv per døgn, og denne er trukket fra dosene som rapporteres.

Dosehistorikk

Alle avleste data og rapporterte doser blir lagret ved DSA. Dette innebærer at virksomheter som har persondosimeter fra DSA for alle sine ansatte, vil ha oppfylt rapporteringsplikten iht. strålevernforskriften. Doseresultatene er lagret på person. Dette medfører at dosehistorikk for enkeltpersoner er komplett selv ved skifte av arbeidsgiver, dersom arbeidsgiverne har persondosimetri fra DSAs persondosimetritjeneste. Doseresultatene kan bli brukt av DSA i den ordinære forvaltningen, for eksempel i forbindelse med tilsyn.

Årlige dosestatistikker

Den enkelte virksomhet har anledning til å bestille ulike doseoversikter i tillegg til de løpende doserapportene. Det utarbeides årlige dosestatistikker fra persondosimetritjenesten som utgis i rapportform.

Engangsmåling

Engangsmålinger blir særlig brukt ved kortvarige prosjekter, kartlegging, ekstraarbeid og lignende.

Engangsmåling innebærer en måling med persondosimeter for en tidsavgrenset periode, vanligvis mellom et par uker og tre måneder. Det blir tilsendt et komplett dosimeter (dosimeterkort i holder) som en bruker den avtalte perioden før en returnerer hele dosimeteret til DSA for avlesning. Etter avlesning blir doseresultatene rapportert tilbake til virksomheten.