Radioaktive avleiringer

Tilbake

Publisert 03.12.2013, oppdatert 09.07.2019 14:05

Stikkord: Radioaktivt avfall, Radioaktive avleiringer, Utslipp og avfall

Ved produksjon av olje og gass, følger det med formasjonsvann fra reservoaret. Dette vannet inneholder små mengder naturlig forekommende radioaktive stoffer og kan, blant annet som følge av endringer i trykk og temperaturforhold, føre til at det dannes avleiringer i rør og annet produksjonsutstyr. Avleiringene kan også inneholde radioaktive stoff.

Behandling av radioaktivt avfall

Radioaktive avleiringer i rør og annet produksjonsutstyr er et problem for oljeindustrien hvis utstyr gror igjen, slik at produksjonsstrømmen blir mindre. Derfor utføres det årlig renseoperasjoner for å fjerne belegget. I tillegg kasseres det mange rør, som må renses for radioaktivitet før de kan gjenvinnes som for eksempel skrapmetall.

Tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Det radioaktive avfallet fra disse renseoperasjonene må behandles i henhold til bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 16. Det er flere selskaper som har spesialisert seg på denne typen tjenester, og disse må ha tillatelse fra Statens strålevernet til å håndtere og mellomlagre avfallet som oppstår. Avfallet må endelig deponeres i anlegg som har tillatelse til dette etter forurensningsloven.

Avleiringer i rør og produksjonsutstyr

For å bidra til å opprettholde trykket nede i oljereservoarene under produksjon blir det blant annet pumpet vanlig sjøvann ned i havbunnen til om lag samme dyp som forekomstene av oljen er. Sjøvann har høye konsentrasjoner av sulfater. Sulfatene reagerer med barium, strontium og kalsium i vannet som produseres sammen med oljen, og kan danne harde, tilnærmet uløselige avleiringer (belegg) i rør og produksjonsutstyr. Disse avleiringene kalles scale på engelsk.

Radium har de samme kjemiske egenskapene som barium og felles ut i det samme sulfatbelegget. Avleiringene i rør og annet produksjonsutstyr om bord på plattformene kan derfor også inneholde radioaktive stoffer, noe som setter bestemte krav til det avfallet som oppstår ved rengjøring av utstyret. Radium i bergartene i reservoarene vil kunne gi opphav til radongass, som blandes med naturgass i reservoarene.

Kort halveringstid (den tiden det tar før radioaktiviteten i et stoff er halvparten av det den var opprinnelig) gjør at radon går over til radioaktivt bly-210 allerede i røret, og dette danner et ofte usynlig metallisk belegg på rørveggene.