Organisering av beredskapen

Tilbake

Publisert 12.12.2013, oppdatert 29.03.2019 13:05

Stikkord: Atomberedskap

Organiseringen av atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse. Det er Kriseutvalget som er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette konsekvensreduserende tiltak. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Atomberedskapsorganisasjonen er opprettet for å stille ekspertise til rådighet for å håndtere atomhendelser og for å sørge for hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser. Norsk atomberedskap er konstitusjonelt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og forankret i kongelig resolusjon og strålevernloven. Atomberedskapsorganisasjonen består av Kriseutvalget for atomberedskap, Kriseutvalgets rådgivere, Kriseutvalgets sekretariat, samt Fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard som Kriseutvalgets regionale ledd.


Kriseutvalget for atomberedskap er sammensatt med representanter fra: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet, Kystverket og Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. DSA er leder av og sekretariat for Kriseutvalget. Kriseutvalget for atomberedskap har som sine viktigste oppgaver å forbedre den daglige beredskapen og håndtere en atomhendelse.

Kriseutvalgets rådgivere består av representanter fra institusjoner og etater med spesiell kompetanse knyttet til atomberedskap. Kriseutvalget og rådgiverne skal bygge opp, vedlikeholde og koordinere atomberedskapen gjennom kontakt med myndigheter på alle nivåer, informasjonsutveksling mellom medlemsinstitusjonene, vurdering av trusselbildet og gjennomføring av øvelser. Ved en atomhendelse skal rådgiverne være et faglig støtteapparat for Kriseutvalget.

DSA har en sentral rolle i Kriseutvalget ved at direktøren leder Kriseutvalget, samtidig som DSA har rollen som sekretariat for Kriseutvalget.
I det daglige beredskapsarbeidet skal sekretariatet blant annet gjennomføre kurs, øvelser og bygge opp gode kommunikasjonslinjer i beredskapsorganisasjonen. Ved atomhendelser skal DSA innhente og bearbeide informasjon og måledata, utarbeide prognoser og oversikt over situasjonen, samt fremme forslag til tiltak.

Fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard har en viktig rolle som Kriseutvalgets regionale ledd.
Ved en atomhendelse skal de skal sørge for koordinering av informasjon og krisehåndtering, og bidra til iverksettelse av samordnede tiltak regionalt og lokalt.

Beredskapsplaner

Alle etatene innen atomberedskapen har egne atomberedskapsplaner. Planene omfatter både sentralt, regionalt og lokalt nivå i forvaltningen, og disse skal være samordnede.