Samarbeid med myndigheter

Tilbake

Publisert 18.06.2014, oppdatert 08.01.2019 13:35

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Norge har i over 20 år bidratt aktivt for å sikre atomanlegg og radioaktivt materiale i det tidligere Sovjetunionen. Her har Direktorat for strålevern og atomsikkerhets (DSA) samarbeid med tilsynsmyndighetene i Russland, Ukraina og tidligere sovjetstater stått sentralt.

Målet med samarbeidet er kompetanseheving, styrket sikkerhetskultur og effektiv myndighetskontroll. Dette gjøres gjennom videreutvikling av lovverk, prosedyrer og inspeksjonsrutiner på atomsikkerhetsområdet.

Norsk innsats

Som et resultat av norsk innsats har myndighetenes kontroll av atomanlegg og avfallshåndtering i disse landene blitt styrket. Samarbeidet har også gjort det mulig å jevnlig gjennomføre felles beredskapsøvelser og besøk ved atomanleggene.

Norges innsats på dette feltet har gjort internasjonale aktører bedre i stand til å gjennomføre atomsikkerhetsprosjekter, blant annet i Andrejevbukta. Her har det blitt utviklet regelverk og retningslinjer for å bidra til at brukt brensel og radioaktivt avfall kan fjernes på forsvarlig måte, i tråd med internasjonale standarder.

Myndighetssamarbeid er et viktig element i norsk innsats på atomsikkerhetsområdet.

Se vår film om våre myndighetsprosjekt: