Atomavfall i Andrejevbukta

Tilbake

Publisert 22.01.2014, oppdatert 08.01.2019 13:31

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Andrejevbukta på Kolahalvøya, bare fem mil fra Finnmark, er regnet som en av de største og farligste ansamlingene av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i verden.

Andrejevbukta var en russisk militær servicebase brukt til å bytte kjernebrensel på atomubåter, og til å håndtere og lagre brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Etter at driften ved anlegget opphørte ble det gjort minimalt vedlikehold og deler av området er sterkt forurenset. Det brukte kjernebrenselet kommer fra om lag 100 ubåtreaktorer, og en ulykke kan få alvorlige følger. Risikoen for forurensning over landegrensene, og at radioaktivt materiale kan komme på avveier, er en av hovedgrunnene til at Norge engasjerer seg.

Siden 1997 har Norge sammen med Russland gjennomført en rekke tiltak for å forbedre situasjonen i Andrejevbukta. Foto: DSA.

Siden 1997 har Norge sammen med Russland gjennomført en rekke tiltak for å forbedre situasjonen i Andrejevbukta. Foto: DSA.

Internasjonal innsats

Norge er i dag Russlands viktigste samarbeidsland for atomsikkerhetsprosjekter i Andrejevbukta. Siden 1997 har Norge sammen med Russland gjennomført en rekke prosjekter for å redusere risikoen for radioaktiv forurensning og hindre at radioaktivt materiale kommer på avveier. Andre aktører som har vært og/eller er aktive er Storbritannia, Italia, Sverige, EU-kommisjonen, og Den nordlige dimensjons miljøutviklingsfond som er administrert av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.

Norsk innsats

Tiltak som Norge har finansiert:

  • gjerder, vaktbod og alarmsystemer for å sikre at uvedkommende ikke trenger inn på området
  • vei, vann, avløp, strømnett og bygninger som er nødvendige for at fjerningen av brukt brensel gjøres under trygge forhold
  • kai som brukes når avfallet transporteres ut av anlegget
  • grunnundersøkelser og kartlegging av den eksisterende forurensningen ved anlegget
  • strålingsskjerming av en av tre lagringstanker med brukt brensel, i samarbeid med Storbritannia, for å legge til rette for forsvarlig strålevern for arbeidere som skal fjerne det brukte brenselet
  • opplæring av personell som skal fjerne det brukte kjernebrenselet
  • gjennomføring av beredskapsøvelser
  • utstyr og fasiliteter for rengjøring og klargjøring av utstyr som brukes ved uttransportering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall

Videre norsk innsats vil kunne bidra til trygg fjerning og sluttlagring. Norge vektlegger at Russland holder internasjonal standard ved håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall.

Det er i norsk egeninteresse å følge arbeidet i Andrejevabukta fremover; også etter at uttransporteringen av kjernebrenselet har kommet i gang.