Beredskapssamarbeid

Tilbake

Publisert 21.01.2014, oppdatert 08.01.2019 13:14

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Atomberedskap handler om hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser. Siden 1993 og 1994 har Norge hatt avtaler om tidlig varsling av atomulykker og utveksling av informasjon om atomanlegg med henholdsvis Russland og Ukraina.

Godt etablerte rutiner og felles prosedyrer for tidlig varsling er en viktig del av et helhetlig arbeid med beredskap.

Gjennom kontakter med russiske myndigheter og organisasjoner har Norge fått bedre kunnskap om russiske beslutnings-støttesystemer, prognoseverktøy og beredskapsorganisering. Samarbeidet har gitt norske myndigheter god informasjon om de russiske installasjonene og risikoen knyttet til dem. I 2015 ble nye varslingsprosedyrer undertegnet og de er testet i felles beredskapsøvelser.

Det er viktig å jevnlig gjennomføre beredskapsøvelser for å teste ut varslingsprosedyrer i praksis. Dette vil det være fokus på også i fremtiden både når det gjelder russiske og ukrainske myndigheter. Jevnlig utveksling av informasjon og måledata bidrar også til økt samarbeid og mer kunnskap.

Norge og Russland har samarbeidet om gjennomføring av øvelser, blant annet gjennom Barentssamarbeidet og øvelsen Barents Rescue i 2009 som bildet er i fra. Foto: DSA.

Norge og Russland har samarbeidet om gjennomføring av øvelser, blant annet gjennom Barentssamarbeidet og øvelsen Barents Rescue i 2009 som bildet er i fra. Foto: DSA.

 Se vår film om beredskapssamarbeidet med Russland og Ukraina: