Tidligere satsningsområder: ubåter og fyrlykter

Tilbake

Publisert 20.01.2014, oppdatert 08.06.2017 10:23

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Norge har finansiert opphugging av fem atomubåter, og fjerning og sikring av 251 fyrlykter med radioaktive batterier i Nordvest-Russland og den russiske delen av Østersjøen.

I det tidligere Sovjetunionen ble det utplassert litt over 1000 radioaktive strontiumbatterier for drift av fyrlykter og sjømerker. Batteriene er blant de farligste radioaktive kildene som finnes, og en uskjermet kilde kan gi en dødelig stråledose i løpet av ca. 30 minutter. Manglende fysisk sikring av kildene gjorde dem tilgjengelige for uvedkommende. Ved å fjerne og lagre kildene er faren for forurensing av miljøet, og for at radioaktivt materiale skal komme på avveier, redusert.

Siden 1996 har Norge sammen med russiske myndigheter finansiert fjerningen av samtlige av disse radioaktive kildene fra fyrlykter i Nordvest-Russland og i russisk del av Østersjøen, og erstattet dem med miljøvennlig solcelleteknologi.

Norsk og internasjonal innsats

Fyrlyktprosjektet har vært et svært vellykket tiltak, og Norge har finansiert fjerningen av totalt 251 radioaktive kilder, 180 i Nordvest-Russland og 71 i Østersjø-området. Russland har selv stått for fjerning og sikring av de fleste av de over 1000 kildene. Norge og USA har vært de viktigste internasjonale aktørene, i tillegg har også Frankrike, Canada, Sverige og Finland bidratt.

Prosjektet med å fjerne sterke radioaktive kilder i fyrlykter er avsluttet.

Evaluering

Fyrlyktprosjektet har vært gjennom en uavhengig evaluering som viser at prosjektet var vellykket med tanke på å beskytte menneske og miljø mot kildene og hindre at de kommer på avveier. Videre var konklusjonen at prosjektet ble gjennomført i samsvar med plan og budsjett.

Les mer om evalueringen.

Se vår film om fyrlyktprosjektet:

 

Opphugging av ubåter

I løpet av den kalde krigen bygget Sovjetunionen verdens største ubåtflåte, og på 80- og 90-tallet ble mange av atomubåtene tatt ut av drift. De utrangerte atomubåtene inneholdt kjernebrensel og var i dårlig forfatning. De representerte derfor en trussel mot land- og havmiljøet i nord.

Norsk og internasjonal innsats

I perioden fra 2003 til 2009 finansierte og medvirket Norge til opphugging av fem atomubåter med kjernebrensel om bord. En av ubåtene ble hugget opp i samarbeid med Storbritannia. Kjernebrenselet fra ubåtene ble fjernet og er nå lagret under sikre forhold.

Russisk og internasjonal innsats når det gjelder hugging av utrangerte atomubåter har ført til at samtlige er tatt hånd om. Rundt 120 atomubåter er hugget opp i Nordvest-Russland. Russland har selv hugget opp de aller fleste.

Prosjektet med å sikre brukt kjernebrensel fra atomubåter er avsluttet.

Evaluering

En uavhengig evaluering viser at nytten av ubåtopphuggingen med tanke på beskyttelse av miljøet, er god. Ubåtene som en evt. kilde til radioaktiv forurensning er fjernet. Det brukte kjernebrenselet ble tatt ut og transportert til Majak-anlegget i Syd-Ural for håndtering og avfallsbehandling. Opphuggingen foregikk uten alvorlige hendelser.

Les mer om evalueringen.

Se vår film om ubåtopphuggingen: