Radon i arealplanlegging

Tilbake

Publisert 07.04.2015, oppdatert 25.06.2015 17:54

Stikkord: Radon

Radon utgjør en helserisiko. Derfor er det viktig at kommunen tar hensyn til radon i arealplanleggingen. Denne nettsiden gir en oversikt over hva som gjør et område ekstra radonutsatt og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for å vurdere dette. Bakgrunnen er plan- og bygningslovens bestemmelser om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og hensynssoner.

 

Arealkart - illustrasjonsbilde

Arealkart - illustrasjonsbilde

Nettstedet www.miljokommune.no veileder blant annet om plan- og bygningslovens bestemmelser om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og hensynssoner. Der finnes det veiledning og eksempler på hvordan kommunen kan ta hensyn til radon i arealplanlegging.

Hva gjør et område ekstra radonutsatt?

Det er i hovedsak to årsaker til at et område er ekstra radonutsatt: Området består av uranrike bergarter eller permeable løsmasser.

Uran er et radioaktivt stoff som brytes ned til blant annet radioaktivt radium, som i sin tur brytes ned til den radioaktive gassen radon. Jo mer uran og radium det er i grunnen, desto mer radon dannes det. Et område med mye uran i grunnen er derfor et område som kan være radonutsatt. Typiske uranrike bergarter er alunskifer og uranrike granitter.

De høyeste radonnivåene i Norge er målt i boliger bygget på løsmasser med høy permeabilitet (luftgjennomtrengelighet), uten at det er påvist spesielt uranrike bergarter i området. Årsaken er at radonholdig jordluft enklere trekkes inn i bygninger som står på permeable løsmasser, enn for bygninger står på tettere masser.

Hvilke hjelpemidler finnes for å avgjøre om et område er radonutsatt?

Radon i hus på grusrygg

Radon i hus på grusrygg

Det finnes flere hjelpemidler i form av kart og kartlegginger, som kan være nyttige for å vurdere hvor radonutsatt et område er. Kvalitet og målestokk varierer, og det vil alltid være usikkerheter i et karts randsoner, men selv om det aldri er mulig å forutsi radonfaren eksakt i et område, bør tilgjengelig informasjon benyttes på best mulig måte.

Nasjonalt aktsomhetskart, kartlegginger av radon i inneluft og alunskiferkart kan være gode hjelpemidler for å vurdere om et område er særlig radonutsatt. De andre kartene er vanskeligere å tyde og krever gjerne geologisk kompetanse. Særlig gjelder dette bergrunns- og løsmassekartene som må sammenstilles med annen informasjon for å kunne gi nok informasjon til å vurdere radonfaren i et område.

Ved å klikke på lenkene i boksen under vil du få mer informasjon om temaene.

 

HJELPEMIDLER

Områder med radioaktivt avfall

Det finnes områder hvor menneskelig aktivitet har oppkonsentrert naturlig radioaktivitet. Slike områder kan være utsatt for radon. Eksempler er avfall fra tidligere gruvedrift og deponier av alunskifer.