Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Tilbake

Publisert 23.02.2017, oppdatert 21.12.2018 13:31

Stikkord: Stråleterapi, Radiologi

Nasjonalt system for innføring av nye metoder ble etablert for å sikre at pasienter så raskt som mulig skal få tilgang til nye metoder som er trygge og som har dokumentert effekt. Det skal også sikre at metoder som ikke har nødvendig dokumentert effekt, ikke tas i bruk. Systemet ble etablert i 2013, og fra august 2014 ble Strålevernet tatt opp som fullverdig aktør.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets (DSA) motiv for å være en del av systemet er strålevernforskriftens krav til at nye metoder for diagnostikk og behandling i medisinsk strålebruk skal være vurdert før de tas i bruk.

Helhetlig nasjonalt system

Varsling av nye metoder (metodevarsling) og metodevurderinger inngår i et helhetlig nasjonalt system som sikrer gode arbeidsprosesser rundt prioritering, beslutning og implementering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (fig 1).

Vurdering av nye metoder

Metodevurderingene følger anerkjente prinsipper for kunnskapsoppsummeringer, og har til hensikt å vurdere blant annet effekt, sikkerhet og kostnader knyttet til en eventuell innføring av nye metoder.
Vurdering av nye metoder kan gjøres på tre nivåer: mini-metodevurdering, hurtig metodevurdering og fullstendig metodevurdering (fig. 2).


Metodevurdering kan også utføres dersom det er spørsmål om å fase ut en metode som ikke lengre er ansett som sikker grunnet nytt kunnskapsgrunnlag.

DSAs oppgaver i system for nasjonal metodevurdering

DSA er medlem i nasjonal arbeidsgruppe, er observatør i referansegruppen og Bestillerforum RHF og deltar i ulike dialogmøter med bransjeforeningene og de regionale helseforetakene. DSA skal påse at strålevernmessige vurderinger (både HMS og pasientsikkerhet) blir ivaretatt i alle de tre nivåene av metodevurdering. DSA bidrar med egnethetsvurdering av forslag til nasjonale metodevurderinger, vurderinger av hurtig metodevurderinger og aktiv part i fullstendige metodevurderinger.

I hvilke metodevurderinger deltar DSA?

DSA deltar i vurderinger av alle nye metoder som anvender stråling (apparatur, radiofarmaka) og metoder som erstatter metoder som anvender stråling (selv om ny metode ikke anvender stråling). Vurderingene gjennomføres i tett samarbeid med de andre aktørene. Eksempler på metoder der DSA bidrar i vurderingene er partikkelterapi, strålekniv, tomoterapi, overgang fra konvensjonell røntgen til CT, tester som erstatter bruk av CT og all bruk av stråling i screeningprogrammer.