Akutt radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 24.01.2017, oppdatert 27.12.2018 13:11

Stikkord: Utslipp og avfall

Akutt radioaktiv forurensning innebærer at den oppstår plutselig, og er som regel oppstått pga. atomhendelser eller ulykker hvor det er forurensning av radionuklider som kan være til skade eller ulempe for mennesker, miljøet, eller viktige samfunnsinteresser.

Illustrasjonsfoto: Elenarts/Fotolia

Illustrasjonsfoto: Elenarts/Fotolia

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin rolle

Strålevernet er landets fagdirektorat for området strålevern og atomsikkerhet og er forurensningsmyndighet med ansvar for forvaltning og tilsyn av virksomhet som har radioaktivt utslipp og/eller håndterer radioaktivt avfall.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er også fagdirektorat for Klima- og miljødepartementet på området radioaktiv forurensning og avfall og har ansvar for overvåking av radioaktivitet i miljøet.

Oppgaver ved akutt forurensning

DSA vil koordinere miljøsektoren i sin rolle som fagmyndighet for Klima- og miljødirektoratet og som forurensningsmyndighet med fagkunnskap, måleressurser og rådgivning i beredskap og krisehåndtering ved radioaktiv forurensning. Ved hendelser vil DSA forestå aksjonsledelsen.

Håndtering av akutt radioaktiv forurensning

Områder som er forurenset av radionuklider kan håndteres på to måter: enten ved å fjerne radionuklidene eller ved å påvirke hvordan radionuklidene beveger seg i miljøet.
For å komme frem til den beste måten å håndtere et område som er forurenset av radionuklider må det vurderes hvilke tiltak som vil føre til oppfyllelse av mål fastsatt på forhånd.

Beredskapsplan

Strålevernet fikk i 2016 oppdrag av Klima- og miljødepartementet (KLD) om å utarbeide en beredskapsplan for miljøsektoren med hensyn til håndtering av akutt radioaktiv forurensing. Planen ble oversendt KLD 1. november 2016.

Lenke til Miljøsektorens plan for operativ beredskap ved akutt radioaktiv forurensing

 

I mandatet for den norske atomberedskapen ligger det at alle hendelser skal håndteres. Regjeringen har lagt til grunn seks scenarier med ulike atomhendelser for å kunne foreta en prioritering av behovene og planlegge en best mulig atomberedskap i Norge:

  1. Stort luftbårent utslipp fra anlegg i utlandet som kan komme inn over Norge og berøre større eller mindre deler av landet
  2. Stort luftbårent utslipp fra anlegg eller annen virksomhet i Norge
  3. Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning
  4. Lokal hendelse som utvikler seg over tid
  5. Stort utslipp til marint miljø i Norge eller i norske nærområder, eller rykte om betydelig marin eller terrestrisk forurensning
  6. Alvorlige hendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium 


Kontaktpersoner:
seksjonssjef for seksjon Miljø- og Atomsikkerhet Solveig Dysvik (solveig.dysvik@nrpa.no)
saksbehandler Marte Holmstrand (marte.holmstrand@nrpa.no).