Radonarbeid i kommunene

Tilbake

Publisert 24.04.2017, oppdatert 27.05.2019 15:03

Stikkord: Radon

Kommunene har flere viktige radonoppgaver. De har blant annet ansvar for å føre tilsyn i skoler, barnehager og utleieboliger og for å gi innbyggerne god informasjon. Nedenfor har vi samlet informasjon og veiledning om noen av kommunenes oppgaver på dette området.

Tilsyn med skoler, barnehager og utleieboliger

Kommunene har ansvar og myndighet til å føre tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Dette følger av folkehelseregelverket. Til hjelp i dette arbeidet har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet sammen gitt ut en veileder for kommunene.

Radon i arealplanlegging

I arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og i kommuneplaner og reguleringsplaner er radon ett av hensynene kommunene må ta. Å ta hensyn til radon vil si å vurdere om et planområde er radonutsatt og om nødvendig knytte krav til, eller sette begrensninger for, bruken av området.

Informasjon – kommunenes nettsider

Kommunene har en sentral rolle i å informere egne innbyggere. DSA anbefaler at alle kommuner har informasjon om radon på egne hjemmesider. Mange kommuner har allerede dette, men noen mangler slik informasjon. Til hjelp har DSA utarbeidet et forslag til temaer som bør være med, med tilhørende forslag til tekster og lenker til utfyllende informasjon. Forslaget bør tilpasses lokale forhold.

Utkast til nettsidetekst:

nettsidetekst for kommunene - bokmål nettsidetekst for kommunene - bokmål   (Word)

nettsidetekst for kommunene - bokmål nettsidetekst for kommunene - bokmål  (txt)

nettsidetekst for kommunene - nynorsk nettsidetekst for kommunene_nynorsk   (Word)

nettsidetekst for kommunene - nynorsk  nettsidetekst for kommunene_nynorsk   (txt)

Offentlig innsyn i radonmålinger

Flere kommuner har oversikter over radonmålinger foretatt i sammenheng med kartlegginger og lignende. Slike oversikter kan være gjenstand for innsynsbegjæringer etter offentleglova. Det er alltid det organet som mottar innsynsbegjæringen som på selvstendig grunnlag må foreta en rettslig vurdering av om innsyn skal gis eller avslås helt eller delvis. Vi får jevnlig slike innsynskrav. I en artikkel tidligere publisert i Miljø og helse 1 2014, beskriver hvordan vi vurderer innsynskrav.