Det sivile samfunn

Tilbake

Publisert 14.06.2017, oppdatert 17.07.2017 13:29

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Ikke-statlige miljøvernorganisasjoner spiller en sentral rolle på atomsikkerhetsområdet. Naturvernforbundets, Natur og Ungdoms og Bellonas arbeid med atomutfordringene i Nordvest-Russland utgjør et viktig bindeledd mellom myndigheter og befolkning.

Miljøvernorganisasjonenes tilstedeværelse i Nordvest-Russland er av stor betydning for det norsk-russiske samarbeidet. Gjennom å jobbe med russiske søsterorganisasjoner bidrar det sivile samfunn til økt fokus på miljø- og atomsikkerhetsspørsmål, og en bevisstgjøring om alternativer til kjernekraft, energiøkonomisering og effektivisering av energisektoren. Det har også i senere tid vært aktiviteter rettet mot atomsikkerhetsutfordringer i Ukraina. Ikke-statlige miljøorganisasjoners arbeid og publikasjoner har ført til god kontakt med sentrale fagmiljøer, og bidratt til å øke den internasjonale oppmerksomheten om aktuelle atomsikkerhetsspørsmål.