Distribusjon av jodtabletter til kommunene

Tilbake

Publisert 14.09.2018, oppdatert 26.11.2019 15:50

Stikkord: Atomberedskap

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter). Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelig

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager.

Kommunene kan få tilsendt jodtabletter fra Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no). Kommunene må betale for uttak fra lager hos grossist, ekspedisjonsgebyr og fraktkostnader. For kommuner sør for Trøndelag utgjør dette ca. 2000 kr og for kommuner nord for Trøndelag utgjør dette ca. 3000 kr.

Jodtabletter til husholdninger til salgs i apotek

Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabletter for hjemmelagring. De skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 års, samt gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Selv om tablettene kommer til salgs i apotek, skal kommune ha systemer for mulig utdeling av jodtabletter på skoler, barnehager og institusjoner.

Jodtablettene som er sendt kommunene er beregnet for oppbevaring i kommunene eller der hvor barn og unge oppholder seg på dagtid. Disse tablettene skal ikke sendes til oppbevaring i den enkelte husstand, da datostemplingen er overskredet. Årlig testing hos Statens legemiddelverk viser at kvaliteten ikke er redusert. Dersom testing viser forringet kvalitet, kan tablettene bli tilbakekalt.

Det er to typer jodtabletter som er tilgjengelige i Norge.

Jodix kommer i reseptfritt salg via apotek, mens Kaliumjodid Recip er distribuert til de fleste kommunene. Disse har ulik dosering.
Jodix inneholder 130 mg kaliumjodid. Kaliumjodid Recip inneholder 65 mg kaliumjodid

Infoark om jodtabletter

Infoarket til helsepersonell under er oppdatert med informasjon om begge tablett-typene.

Dette infoarket får publikum utdelt på apoteket når de kjøper tabletter. Det er tilpasset det merket (Jodix) som er til salgs på apoteket (og ikke til Recip som kommunene har).

Informasjon på flere språk:

   

Spørsmål og svar om distribusjon av jodtabletter

Hvordan skal tablettene lagres og distribueres?

Kommunene har et selvstendig beredskapsansvar og må selv vurdere hvor tablettene skal lagres og hvordan de skal distribueres, slik at utdeling av tabletter er hurtig gjennomførbart i den enkelte kommune. Det kan være nyttig at kommunene innen samme fylke koordinerer seg imellom og etablerer en enhetlig praksis, men sentrale myndigheter vil ikke komme med detaljerte instrukser eller krav.

Som regel vil det være en trusselfase/varslingsfase før et utslipp av radioaktivt jod finner sted og det eventuelt når befolkningen. Ettersom det er store variasjoner mellom norske kommuner, kan vi ikke sette et generelt tidskrav for hvor hurtig det skal kunne distribueres. Dersom kommunene når alle i målgruppen i løpet av 4 timer er dette tilfredsstillende.

Hvordan skal tiltaket med jodtabletter sees i sammenheng med innendørsopphold – hvis det gis råd om at folk skal være innendørs, skal de da først skaffe seg jodtabletter?

Dersom det blir en situasjon der Kriseutvalget vil anbefale umiddelbart innendørsopphold, vil de ikke samtidig be folk gå ut for å skaffe seg jodtabletter.

Når det gjelder avveining mellom innendørsopphold og jodtabletter, må dette sees i sammenheng med hvor raskt man kan få distribuert det og hvem som skal gjøre det. Og det vil være avhengig av ulykken/hendelsen. Hvis myndigheten f.eks. tror det vil bli et utslipp som kan nå norsk befolkning etter 6 timer, kan det bli aktuelt å anbefale kommunene å distribuere tabletter i denne perioden, men at folk skal vente med å ta tablettene til Kriseutvalget gir råd om det.

Hvis det blir et utslipp, vil Kriseutvalget gi råd om når tablettene skal tas avhengig av når utslippet skjer og når vi tror det når befolkningen. Dersom det ikke blir et utslipp, vil det ikke bli nødvendig å ta tabletter.

Råd om innendørsopphold vil alltid bli gitt med et starttidspunkt. Kriseutvalget vil gi ny informasjon om når det kan avsluttes.

Hvem har ansvaret for distribusjon til videregående skoler?

Kommuner med videregående skoler har ansvar for å distribuere til alle elevene under 18 år selv om de kommer fra andre kommuner.

Hva med helseforetak i kommunene?

Helseforetak kan selv ta kontakt med Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no) for å få tilsendt nødvendig antall jodtabletter.