Høring av søknad fra Ole & Peder Ødegaard om tillatelse til mottak og deponering av alunskifer i tilknytning til Borge avfallsdeponi

Tilbake

Publisert 26.02.2014, oppdatert 01.06.2015 14:43

Stikkord: Radioaktivt avfall, Høringer

Statens strålevern gav den 29. mai 2015 tillatelse til mottak og håndtering av potensielt syredannende bergarter (alunskifer mm) til Borge deponi med aktivitetsinnhold <10 Bq/g uran. Virksomheten kan ta imot opptil 350 000 tonn med potensielt syredannende bergarter og aske. Asken benyttes til å stabilisere bergartene. Tillatelsen omfatter ikke tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til luft eller vann.

Høringsuttalelser

Frist: 28.03.2014

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.