Høring av søknad fra Sørlandet sykehus HF om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer til avløp, Arendal

Tilbake

Publisert 09.02.2012, oppdatert 13.03.2014 13:20

Stikkord: Radioaktive utslipp, Høringer

Sørlandet sykehus HF søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer til avløp i forbindelse med pasientundersøkelser og behandling ved sykehuset Arendal.
Statens strålevern ber om eventuelle kommentarer til søknaden innen 9. mars 2012. Vedleggene til søknaden er tilgjengelige på forespørsel.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 09.03.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.