Heggvin Alun AS har fått tillatelse til mottak og håndtering av potensielt syredannende bergarter og avfall fra gruvedrift

Tilbake

Publisert 23.02.2016, oppdatert 09.12.2016 09:58

Stikkord: Radioaktivt avfall

Statens strålevern ga den 28. november 2016 Heggvin Alun AS tillatelse etter forurensningsloven til mottak og deponering av radioaktivt avfall og utslipp av radioaktive stoffer. Tillatelsen omfatter mottak og deponering av potensielt syredannende bergarter og gruveavfall med naturlig forekommende radioaktive stoffer på deponiområde beliggende på Heggvin, Vang i Hedmark.

Heggvin Alun AS søker Statens strålevern om tillatelse til mottak og håndtering av potensielt syredannende bergarter og avfall fra gruvedrift. Vedlegg 3, 4, 6, 7, 8 og 10 er omfattet av taushetsplikten i forvaltningslovens § 13 2) og legges derfor ikke ut på høring

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes til Statens strålevern innen 8. april 2016. Høringsuttalelsen bes merkes med saksnummer 16/00001.

Høringsuttalelser

Frist: 08.04.2016

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.