Ole & Peder Ødegaard A/S og Norsk Gjenvinning m3 AS søker om tillatelse til mottak og håndtering av gruveavfall med radioaktive stoffer ved Borge avfallsdeponi

Tilbake

Publisert 09.02.2017, oppdatert 20.04.2017 15:14

Stikkord: Radioaktivt avfall

Ole & Peder Ødegaard A/S og Norsk Gjenvinning m3 AS søkte den 22. november 2016  Statens strålevern om tillatelse til mottak og håndtering av gruveavfall med naturlig forekommende radioaktive stoffer ved Borge avfallsdeponi i Fredrikstad kommune.

Søknaden er trukket. Ole & Peder Ødegaard A/S og Norsk Gjenvinning m3 AS trakk den 17. mars 2017 ovennevnte søknad. Den videre saksbehandlingen av søknaden er derfor avsluttet.


Borge avfallsdeponi har i dag tillatelse etter forurensningsregelverket fra Statens strålevern til mottak og håndtering av totalt 350 000 tonn potensielt syredannende bergarter og basisk eller bufrende avfall per år. 
Lenke til eksisterende sak.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.