Borge Pukkverk Deponi søker om tidsavgrenset utslipp av renset vann

Tilbake

Publisert 16.03.2020

Stikkord: Radioaktive utslipp

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har mottatt søknad om tidsavgrenset utslipp av renset vann ved Borge Pukkverk Deponi, datert 6. mars 2020. Borge Pukkverk Deponi har tillatelse til mottak av potensielt syredannende bergarter fra DSA (tillatelsesnummer TU15-03). I tillatelsen er det beskrevet at dersom det blir nødvendig med utslipp av vann fra deponiet med radioaktive stoffer må det søkes om dette. 

Borge Pukkverk Deponi oppgir at store nedbørsmengder har ført til høy vannstand i deponiet. Deponiet er utformet som en grop i terrenget og den høye vannstanden har ført til at mottak av masser er midlertidig stanset. Borge Pukkverk Deponi er i prosess med å avslutte våtdeponiet under grensen for grunnvannstand og for å kunne fortsette avslutningen av våtdeponiet må vannstanden senkes. Vannstanden i deponiet stiger ved nedbør, og må derfor håndteres innen relativt kort tid. 

Innholdet av radionuklider i deponivannet etter rensing vil være lavere enn bakgrunnsverdiene i området og det forventes ikke påvirkning på resipient som følge av utslippet. Det søkes om et utslipp av uran-238 på 20 kiloBequerel (kBq).
 
Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 27. mars 2020. Kommentarer kan med fordel sendes elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 13/00578. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden. 
 

Høringsuttalelser

Frist: 27.03.2020

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.