Statens vegvesen søker om tillatelse til utslipp av radionuklider

Tilbake

Publisert 31.03.2020, oppdatert 31.03.2020 15:32

Stikkord: Radioaktive utslipp

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har mottatt søknad fra Statens vegvesen om utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med anleggsvirksomhet, datert 30 mars 2020.  
 
Statens vegvesen søker om tillatelse til utslipp av radionuklider av naturlig forekommende uran (U-nat), thorium (Th-nat) og kalium-40 (K-40) i forbindelse med midlertidig anleggsvirksomhet ved utbygging av ny E16 mellom Åsbygda i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune. På en strekning i Jevnaker kommune vil tiltaket medføre graving i potensielt syredannende bergarter som ved kontakt med luft og vann kan føre til utslipp av radioaktive stoffer. 
 
Statens vegvesen opplyser at det ikke er planlagt å tilføre prosessvann til anleggsarbeidene, og spredning av radioaktive stoffer vil derfor hovedsakelig skje som følge av regn som kommer i kontakt med skifer i grunnen som blottlegges ved utgraving. Det opplyses at det antas at utslippene vil avta etter at det utgravde området er fylt igjen, men ettersom det er usikkerhet rundt nøyaktig tidspunkt for når dette vil skje, søkes det om utslippstillatelse i hele byggefasen (tilnærmet to år).
 
Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 28. april 2020. Kommentarer kan med fordel sendes elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 19/01362. 
 
Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 28.04.2020

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.