DSA har mottatt nye opplysninger i søknad om tidsavgrenset utslipp av renset vann ved Borge Pukkverk Deponi

Tilbake

Publisert 03.04.2020

Stikkord: Radioaktive utslipp

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har mottatt nye opplysninger i søknad om tidsavgrenset utslipp av renset vann ved Borge Pukkverk Deponi. 
 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) viser til søknad om tidsavgrenset utslipp fra Borge Pukkverk Deponi, datert 6. mars 2020, høring av søknaden og nye opplysninger fra virksomheten om endret utslippspunkt, endrede utslippsmengder og flere radionuklider, datert 2. april 2020. 
 
Søknaden av 6. mars omhandlet utslipp av vann med radioaktive stoffer fra Borge Pukkverk Deponi via renseanlegg til et utslippspunkt i Lindalsbekken, som renner ut i Hunnebotn. Søknaden ble sendt på høring 16. mars med høringsfrist 27. mars 2020. Høringsfristen ble ytterligere forlenget til 2. april 2020. Fristen var kortere enn vanlig grunnet at det var tidspress før deponiet ble fylt med vann. Grunnet lite nedbør er vannstanden relativt stabil.
 
I brev av 2. april 2020 oppgir Borge Pukkverk Deponi at de ønsker å lede vannet til Moumbekken ved pumpestasjonen i Roald Amundsensvei i stedet for Lindalsbekken. Moumbekken har større vannføring enn Lindalsbekken og munner ut i Glomma. 
 
Borge Pukkverk Deponi søker også om endrede utslippsmengder og flere radionuklider. Innholdet av radioaktive stoffer i deponivannet etter rensing vil fortsatt være lavere enn bakgrunnsverdiene i området.
 
Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 24. april 2020. Kommentarer kan med fordel sendes elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 13/00578. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden. 
 

Høringsuttalelser

Frist: 24.04.2020

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.