Bjorstaddalen Næring AS søker om tillatelse til mottak av fosfatsand og utslipp av naturlig forekommende radionuklider.

Tilbake

Publisert 12.06.2020, oppdatert 12.06.2020 12:35

Stikkord: Høringer, Radioaktive utslipp

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har mottatt søknad fra Bjorstaddalen Næring AS om tillatelse til deponering av fosfatsand og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer, datert 25. mai 2020.

Bjorstaddalen Næring AS søker om tillatelse til deponering av produksjonsavfall i form av fosfatsand fra Yara Norge AS, avdeling Porsgrunn, på deponi i Bjorstaddalen. Det søkes om å ta imot inntil 15 000 tonn/år med total aktivitet av naturlig forekommende radionuklider på inntil 40 gigabecquerel (GBq).

Fosfatsand fra Yara Norge AS, avdeling Porsgrunn, har tidligere blitt deponert som ikke-radioaktivt avfall etter gjeldende tillatelse for Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS. Analyser har nå vist at Yaras prosess, som følge av naturlige variasjoner i råstoffet, kan resultere i at innholdet av naturlig forekommende radionuklider i fosfatsanden kan overstige grenseverdiene for radioaktivt avfall, jf. forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall vedlegg I a. For å kunne fortsette å ta imot fosfatsandavfallet fra Yara Norge AS søker Bjorstaddalen Næring AS om tillatelse for deponering fra DSA.

Analyser av sigevann fra deponiet viser at sigevannet inneholder radioaktive stoffer fra de naturlige uran- og thoriumseriene og kalium-40 over grenseverdi for utslipp som trenger tillatelse fra DSA, jf. forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall vedlegg II. Det søkes derfor om utslipp av ulike isotoper av uran, thorium og radium i tillegg til bly-210 og kalium-40. Deponiet har oppsamling av sigevann som ledes til kommunalt renseanlegg ved Knardalstrand.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 14. august 2020. Kommentarer kan med fordel sendes elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 20/00746.

Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 14.08.2020

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.