Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne ▲ Dato Status
Borge pukkverk deponi søker om endrede vilkår i gjeldende tillatelse i forbindelse med overgang fra våtdeponi til tørrdeponi Alunskifer 28.06.2019 Til høring
Heggvin Alun AS søker om ny tillatelse med økte grenser for mottak av alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter Alunskifer 19.06.2019 Til høring
Multiconsult på vegne av Åsland Næringspark Eiendom søker om gjennomføring av tiltaksplan for opprydning av alunskifer på Taraldrud Alunskifer 01.02.2018 Til høring
NOAH AS søker om tillatelse til deponering av alunskifer Alunskifer 08.02.2017 Til høring
Offentlig høring av søknad om fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden Atomsikkerhet 28.06.2017 Til høring
Forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring Forskrifter 20.06.2016 Til høring
ENI Norge AS søker om tillatelse til injekson og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra FPSO Goliat i driftsfasen Radioaktive utslipp 25.06.2015 Til høring
Høring av søknad fra AF Decom AS om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 27.05.2011 Til høring
Høring av søknad fra AF Decom Offshore AS om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien Radioaktiv forurensning 17.01.2012 Til høring
Høring av søknad fra BP Norge AS om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 12.07.2011 Til høring