Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato Status ▲
ENI Norge AS søker om tillatelse til injekson og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra FPSO Goliat i driftsfasen Radioaktive utslipp 25.06.2015 Til høring
Equinor Energy AS søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø Radioaktive utslipp 31.07.2019 Til høring
Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø Radioaktive utslipp 09.05.2019 Til høring
Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til sjø Radioaktive utslipp 15.03.2019 Til høring
Forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall og forurensningsforskriften kapittel 18 A Radioaktiv forurensning 07.03.2019 Til høring
Forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring Forskrifter 20.06.2016 Til høring
Glencore Nikkelverk AS har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 07.01.2015 Til høring
Heggvin Alun AS søker om ny tillatelse med økte grenser for mottak av alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter Alunskifer 19.06.2019 Til høring
Høring av forslag til endring i forurensningsforskriften kap 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven Radioaktiv forurensning 15.09.2017 Til høring
Høring av søknad fra AF Decom AS om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 27.05.2011 Til høring